Schaderegeling watersnood goedgekeurd


large (3)

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de schaderegeling  om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar.

Gouverneur Johan Remkes: “De ramp afgelopen juli heeft enorme materiële en immateriële schade aangericht. Voor getroffenen is het van belang dat zij geleden schade snel kunnen herstellen en weten hoe zij daarin voor -wat betreft onverzekerbare schade- worden tegemoetgekomen. De regeling tegemoetkoming schade zoals die vandaag is vastgesteld door het kabinet schept die duidelijkheid. In nauwe afstemming met de regio is binnen de kaders van de Wet een ruimhartige regeling opgesteld die recht doet aan het uitzonderlijke karakter van deze ramp. De wet kent echter ook beperkingen waardoor bijvoorbeeld omzetderving voor ondernemers er niet onder valt. Het kabinet erkent het door de regio benadrukte belang van dit punt en heeft toegezegd hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers in gesprek te gaan.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.