Positieve resultaten praktijkproeven extra water vasthouden landbouwpercelen


Mais zaaien proef 1 deze_WUR

In samenwerking met de WUR, LLTB en Provincie Limburg heeft Waterschap Limburg afgelopen jaar praktijkproeven uitgevoerd om extra water vast te kunnen houden op landbouwpercelen. De resultaten zijn positief. Naast de technische resultaten is er ook steeds meer aandacht voor de effecten van klimaatverandering.

In navolging van 2019 zijn er ook in 2020 praktijkproeven bij een aantal agrariërs in Zuid-Limburg uitgevoerd. De zeven praktijkproeven hebben plaatsgevonden parallel aan en deels gekoppeld met verdiepend onderzoek op de proefboerderij Wijnandsrade (Agrarisch onderzoekscentrum voor akkerbouw). Ze worden begeleid vanuit Wageningen University & Research (WUR).

Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg:

‘’Je merkt dat de aandacht voor water vasthouden leeft bij agrariërs. Tijdens de veld- en online bijeenkomsten zijn we in gesprek gekomen met de agrariërs. We zoeken samen met hen naar oplossingen die schade door periodes van droogte en hevige regenval voorkomen.’’

Enkele resultaten

Aardappeldrempels en het verruigen van aardappelruggen levert ruim 5 mm extra waterberging op. Je kan hiermee dus een betere waterinfiltratie in de bodem realiseren. Voor de teler kan dit zorgen voor een financiële meerwaarde in een droger teeltjaar.

Maïsteelt is met name in het voorjaar gevoelig voor waterafspoeling. Door een betere verdeling van planten op de akker kun je ervoor zorgen dat er minder snel water afstroomt tussen de maisrijen. Komend jaar worden deze resultaten nogmaals getoetst bij een negental telers en in een proef op Proefboerderij Wijnandsrade om nog meer inzicht te krijgen in hoe groot de bijdrage is.

Ook proeven die niet direct kwantitatief meetbaar resultaat opleverden, zoals het aanleggen van drempels in uienteelt, zijn niet voor niets geweest. Hieruit zijn nieuwe inzichten ontstaan. Het waterschap en haar partners gaan door met het stimuleren van nieuwe maatregelen en ideeën waarvan ze effect verwacht om waterafstroming te verminderen.

Gebiedspilot Thull

Afgelopen jaar is er ook een gebiedsproef geweest bij wateroverlastknelpunt Thull. Hierbij werd gekeken naar het achterliggende stroomgebied. De betreffende perceeleigenaren en -gebruikers zijn met elkaar in gesprek gegaan. Er is een aantal dammetjes aangelegd en een boerenbuffer. Deze aanpak laat zien dat telers in onderling overleg maatregelen kunnen treffen waarbij er met een kleine inspanning veel leed voorkomen kan worden. Extra aandacht voor de bewerkingsrichting of perceelsgrenzen kunnen al het verschil maken.

Vervolg

Ook in 2021 worden er diverse praktijkproeven uitgevoerd bij ondernemers in Zuid-Limburg en verdiepende proeven op de proefboerderij Wijnandsrade. Deze proeven worden mogelijk gemaakt vanuit de Propositie Heuvelland, een samenwerking tussen diverse overheden en agrariërs met als doel een verduurzaming van water- en bodembeheer in het Heuvelland te creëren. Provincie Limburg, Waterschap Limburg, LLTB, WML en zeven Limburgse gemeenten ondertekenden in november 2020 de uitvoeringsovereenkomst ‘Propositie Heuvelland’.

Water in Balans

De hierboven omschreven proeven vallen onder het programma Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!
Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Over de resultaten van de proeven is ook een video gemaakt, waarin verschillende betrokkenen de resultaten verder toelichten.