Ontwerp Projectplan Waterwet Willem Alexanderhaven Roermond ter inzage

Gepubliceerd op 13 december 2021

Van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ligt het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) voor de dijkversterking in de Willem Alexanderhaven in Roermond ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op de stukken. In het OPPW beschrijft het waterschap hoe de dijkversterking van de bestaande kering er uitziet. Deze kering, ook wel een primaire kering genoemd, is op dit moment namelijk niet sterk of hoog genoeg. Daarom gaat het waterschap de kering versterken en verbeteren.

Van oudsher beschermt de primaire kering niet alle bedrijven in de haven. Met als uitgangspunt “sober en doelmatig” is als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma een voorkeursvariant voor de dijkversterking vastgesteld waarbij grotendeels het tracé van de huidige kering wordt versterkt.

Daarmee blijven dus bij de dijkversterking een aantal bedrijven, net als in de huidige situatie, buitendijks. De bedrijven hebben de handen ineengeslagen om te bekijken of het mogelijk is om een alternatief tracé voor de dijkversterking te kiezen, waarmee ze alsnog worden beschermd.

De financiering via het HWBP, waarmee het Waterschap de versterking betaalt, is hiervoor niet toereikend. Daarom bundelen de bedrijven, gemeente, provincie en het waterschap hun krachten om samen de technische, financiële, organisatorische en juridische zaken die nodig zijn voor de aanvullende bescherming verder uit te werken.

Omdat de uitkomst nog niet zeker is, zet het waterschap wel vast de stap om het Ontwerp Projectplan voor het versterken van de primaire kering ter inzage te leggen. Dat betekent dat de werkzaamheden voor de bescherming van Roermond niet hoeven te worden uitgesteld als het toch niet lukt om de aanvullende bescherming rond te krijgen.

Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg:

“Met dit Ontwerp Projectplan hebben we een basis om de hoogwaterveiligheid van dit stuk van Roermond zo snel mogelijk op orde te krijgen. Dat is onze opgave als waterschap. Tegelijk houden we de mogelijkheid open om samen met de bedrijven met een goed integraal plan, waarin aanvullende bescherming zit, te komen. Daaraan werken we ook volop mee door bijvoorbeeld onze technische kennis rond hoogwaterveiligheid en wat daarvoor nodig is goed met de bedrijven te delen.”

Angely Waajen, wethouder Roermond:

“Op bedrijventerrein Willem-Alexander zitten toonaangevende bedrijven, die met ruim 1100 banen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de economische structuur in Roermond. Ik ben blij dat we op deze wijze zo optimaal mogelijk gebruik maken van de wettelijke taak van het waterschap en van de wens van het bedrijfsleven om dit gebied samen zo optimaal mogelijk te beschermen tegen hoogwater.”

Wouter Lap, directeur Smurfit Kappa:

“Onze bedrijven zorgen al voor een belangrijke economische bijdrage aan de regio en we zien mooie kansen om te investeren en het gebied nog beter te maken. Daarbij is waterveiligheid een belangrijk aspect. Mooi dus om zo samen met overheden op te trekken om met een integrale blik naar dit gebied te kijken.”

Stephan Satijn, gedeputeerde voor onder andere Economie en Onderwijs van de provincie Limburg:

“De mogelijkheid om te komen tot aanvullende bescherming, in combinatie met het gebruik van de kades voor overslag van goederen, helpt in ons beleid om vervoer over de weg te verplaatsen naar het water. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de goederencorridor langs de havens aan de Maas en aan onze ambities om de Limburgse economie verder te verduurzamen.”