Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Midden- en Noord-Limburg en stroomgebied Vlootbeek


stuw_panningen (Breedbeeld)

Waterschap Limburg stelt per vrijdag 18 juni 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten (oppervlaktewateren). Het verbod geldt voor het beheergebied van het waterschap in Midden- en Noord-Limburg (voormalige waterschap Peel en Maasvallei) en het stroomgebied van de Vlootbeek tussen Echt en Roermond. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2021. Har Frenken (dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “De waterstanden in onze beken nemen als gevolg van het gebrek aan neerslag en de warme temperatuur van de afgelopen weken snel af. Met dit verbod willen we als waterschap verdere daling van de waterpeilen in Limburgse beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan.”

Zowel voor particulieren als bedrijfsleven

Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Naast het beregenen vanuit oppervlaktewater door bedrijven, is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater in het aangewezen gebied.

Veranderende klimaat

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Door het veranderend klimaat hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In 2018, 2019 en 2020 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we eind mei dat de grondwaterstanden in delen van Limburg weer bijna op peil waren. Door de droge en warme periode de afgelopen weken, zien we dat waterafvoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen zakken.”

Controles

Waterschap Limburg informeert vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater met een bekendmaking. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Overige maatregelen

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen in de hoge stand te houden. Ook vindt er maximale waterinlaat vanuit de Maas plaats, waardoor er meer water richting de kanalen en beeksysteem in Midden en Noord-Limburg toegevoerd wordt. Daarnaast laat het waterschap met de in 2019 opgeleverde pomp-opstelplaatsen, extra water in op de natuurbeken waar onlangs een vijftal stuwen in de zomerstand zijn gezet. Zo vindt er extra wateraanvoer plaats, maar wordt er wel nog wel water vastgehouden, zonder dat de ecologie in de natuurbeek daar hinder van ondervindt. Daarnaast heeft Waterschap Limburg extra zanddammen aangelegd en wordt er minder gemaaid, om ervoor te zorgen dat meer water vastgehouden wordt. Ook zijn er de afgelopen maanden 200 extra bermstuwen aangebracht in samenwerking met agrariërs, gemeenten en terrein beherende instanties.

Uitzonderingen en ontheffing

Voor het onttrekkingsverbod gelden uitzonderingen op beken die voldoende afvoer hebben en wordt de kapitaalintensieve teelt uitgezonderd.  Een overzicht van deze beken staat op de website van Waterschap Limburg. Neem voor informatie over het aanvragen van een tijdelijke ontheffing contact op met het waterschap via: (088) 88 90 100.

Kaart beheergebied voormalig waterschap Peel en Maasvallei (pdf, 86 kB)

Stroomgebied Vlootbeek 1 (pdf, 1.6 MB)

Stroomgebied Vlootbeek 2 (pdf, 1.4 MB)

Besluit:

I. Met ingang van vrijdag 18 juni 2021, 12.00 uur in te stellen een verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewateren in het beheergebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei en het stroomgebied van de Vlootbeek van het waterschap Limburg.
Tot het stroomgebied van de Vlootbeek behoren onder andere de Vlootbeek, de Putbeek en de Pepinusbeek en hun zijbeken in de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw.

II. Het verbod geldt tot uiterlijk 1 oktober 2021. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken. Wijziging of intrekking van het verbod wordt op identieke wijze openbaar bekend gemaakt.

III. Overeenkomstig het vastgestelde beleid en de bovengenoemde overwegingen gelden de volgende uitzonderingen:

1. Het verbod geldt niet voor de volgende (delen van) oppervlaktewateren omdat deze in de regel altijd voldoende afvoer hebben:

 • Niers;
 • Swalm;
 • Heukelomsebeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk;
 • Eckeltsebeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de Spitsbrug;
 • Neerbeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en Winkelmolenstuw;
 • Oostrumsche Beek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren;
 • Boschmolenplas.

2. Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking door middel van een weidepomp, mits niet elektrisch aangedreven.

3. Het verbod geldt niet voor onttrekkingen uit een oppervlaktewater ten behoeve van de volgende kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater (ijzerafzet) en of ten gevolge van zonverbranding waarbij geen alternatieven zijn:

 • bedrijfsmatige fruitteelt;
 • bedrijfsmatige groenteteelt;
 • bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt;
 • bedrijfsmatige bomenteelt.

III.   Ontheffingsmogelijkheden

 1. Er kan een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod worden aangevraagd als de nut en noodzaak van de onttrekking in voldoende mate wordt aangetoond en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.
 2. Van het bovenstaande voorschrift kan enkel worden afgeweken in geval van zeer urgente, niet voorzienbare omstandigheden of dreigende gevaar.

Instellen onttrekkingsverbod Waterschap Limburg 18 juni 2021 (pdf, 169 kB)

Vragen:

Heeft u vragen naar aanleiding van deze instelling van het onttrekkingsverbod oppervlaktewater?
Neemt u dan contact op met Waterschap Limburg : 088 – 889 01 00