Onderzoek aanpak wateroverlast Hekerbeekdal

Gepubliceerd op 16 april 2021 (om 12:00)

Geuldal_Bebouwd_Valkenburg1

Waterschap Limburg en de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal onderzoeken samen de mogelijkheden om wateroverlast in het Hekerbeekdal aan te pakken. Mensen uit de directe omgeving worden gevraagd om mee te denken.

Het Hekerbeekdal ligt in de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, tussen het plateau bij Klimmen en de Geul. Vanaf het plateau stroomt het water langs de Heek, de Hekerweg en de Hekerbeekweg naar Valkenburg. Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien hier steeds vaker wateroverlast.

Analyse

Drie verkenners - Gemeente Valkenburg, Gemeente Voerendaal en Waterschap Limburg – analyseren het gebied en bekijken vervolgens samen met de omgeving welke maatregelen nodig zijn om het Hekerbeekdal zo in te richten dat het de veranderende weersomstandigheden aankan.

Dit gebeurt samen met inwoners en belanghebbenden, waarbij ook bekeken wordt of er nog andere bestaande initiatieven meegenomen kunnen worden. Het resultaat van de verkenning is een zogeheten voorkeursalternatief. De verkenners maken daarna verdere afspraken in nauwe samenwerking met de omgeving over welke onderdelen worden uitgewerkt in de planuitwerkingsfase om ze daarna te realiseren in de uitvoeringsfase.

Meedoen

Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen de verkenners mensen uit de directe omgeving uit om hun ideeën en ervaringen te delen. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen met wateroverlast in het Hekerbeekdal en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken.

Op www.waterschaplimburg.nl/hekerbeekdal is meer informatie te vinden over hoe mensen kunnen meedoen. Mensen kunnen op een digitale kaart aangeven welke problemen, ideeën of kansen ze zien.


Verheugd

De bestuurders van de verkenners zijn verheugd dat ze de verkenning gezamenlijk gaan oppakken. Josette Van Wersch (Waterschap Limburg): “Ik ben blij dat we samen met de twee gemeenten de wateroverlast gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. We gaan in het traject intensieve gesprekken voeren met alle belanghebbenden, waaronder agrariërs, terreinbeheerders en inwoners om te kijken waar de grootste knelpunten zitten en wat we daaraan kunnen doen.”


Wethouder Carlo Vankan (Valkenburg aan de Geul): “Omdat water en wateroverlast geen (gemeente)grenzen kent,  pakken wij samen met het waterschap en de gemeente Voerendaal graag de handschoen op om te kijken naar kansen die er liggen in het Hekerbeekdal. Het zwaartepunt ligt bij het voorkómen van wateroverlast en aan de andere kant het tegengaan van het verdrogen van de bodem. De beek zelf ligt vrij verscholen achter het groen en zou misschien zichtbaarder moeten zijn voor de wandelaars, een stukje ‘waterbeleving’.”
Wethouder Pierre Verbraak (Voerendaal): “Naast het aanpakken van de overlast gaan we ook kijken wat er mogelijk is om de natuurlijke omgeving van het Hekerbeekdal/Geuldal aantrekkelijker te maken. Twee aspecten gecombineerd in één project!”


Water in Balans

De verkenning van het Hekerbeekdal maakt deel uit van het programma Water in Balans. Dit is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!
Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans