Hoogwatergeul voorkomt wateroverlast in Valkenburg


foto persbericht Valkenburg

Op 16 april hebben waterschapsbestuurder Arnold Jansen en wethouder Carlo Vankan, gemeente Valkenburg aan de Geul, samen een boom geplant bij de hoogwatergeul in Valkenburg. Hiermee onderstrepen zij de samenwerking tussen Waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De kern van Valkenburg heeft regelmatig te maken met wateroverlast. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt het voormalige terrein van De Leeuw Brouwerij aangepast. Onder andere door het aanleggen van een hoogwatergeul om meer water beter en sneller af te voeren. De werkzaamheden aan deze hoogwatergeul worden uiterlijk in mei afgerond. Daarna kan de overloopgeul bij hoge afvoeren in gebruik worden genomen. Wethouder Carlo Vankan van de Gemeente Valkenburg aan de Geul: “Door de hoogwatergeul kan er voortaan meer water worden afgevoerd bij hevige regenbuien. Vooral voor omwonenden was de wateroverlast in dit gebied vaak een probleem. Gelukkig hebben we dit samen met het waterschap kunnen aanpakken en is dit straks verleden tijd.”

Meer werkzaamheden


Naast de aanleg van de hoogwatergeul worden er ook andere werkzaamheden opgepakt. Zo is een deel van de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt. Dit wordt gedeeltelijk vervangen door stapelmuren van natuursteen. Ook het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren wordt in dit project weggewerkt. De huidige toegangsweg krijgt een mooiere uitstraling en er komen verbindingen naar bestaande en nieuwe wandelpaden en een nieuwe regenwaterbuffer. Deze regenwaterbuffer is bedoeld om een deel van de woonwijken Broekhem Noord en Broekhem Zuid af te koppelen van het gemengd riool. Zo gaan we op een duurzame manier om met ons regenwater en lossen we de wateroverlast rondom de Cremerstraat op. Door de nauwe samenwerking tussen gemeente en waterschap worden meerdere problemen in een keer aangepakt.

Broed- en paaiseizoen


De werkzaamheden in de Geul zelf worden uitgesteld tot na het broed- en paaiseizoen. Tijdens die periode worden de dieren niet verstoord door werkzaamheden. In overleg met een ecoloog bepaalt Waterschap Limburg wanneer de werkzaamheden weer starten. De werkzaamheden waar het om gaat zijn het achterstallig onderhoud aan de kademuren, het realiseren van de stapelmuren en de aanpak van een vismigratieknelpunt. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen over dat laatste: “Door de bodem vlakker te maken met grind kunnen vissen beter stroomopwaarts de Geul doorzwemmen, ook bij lage waterstanden. Door deze aanpassingen groeit het leefgebied van de vissen. Ook krijgen ze meer mogelijkheden om te paaien. Mooi dat we ook dit in dit project samen met de gemeente kunnen oppakken.”