Goed gebruik van groenbemesters zorgt voor minder afstroming regenwater

Gepubliceerd op 11 januari 2021

slim omgaan met water-video 5

Hoe beter je de bodem bedekt met groenbemesters, hoe meer de kracht van de neerslag wordt gebroken, wat zorgt voor minder afspoeling van regenwater. Dat zegt agrariër John Hoedemakers uit Ulestraten. Ook de soort groenbemester, het moment van zaaien en de manier van bewerken hebben invloed op de mate waarin regenwater wordt vastgehouden op het eigen landbouwperceel.

John Hoedemakers is een van de deelnemers aan het bedrijvennetwerk waarbinnen maatregelen worden getoetst in het Heuvelland met als doel wateroverlast na hevige regenval te voorkomen en in periodes van droogte dat water juist te kunnen gebruiken. In een filmpje van Waterschap Limburg geeft hij aan dat hij heeft meegedaan aan een proef om te kijken bij welke teeltwijze de groenbemester het meest gunstig reageert op de afstroom van regenwater én gunstig blijft voor de conditie van de eigen grond. Zo heeft hij 3 soorten (mengsels) vergeleken bij twee zaaimomenten en twee verschillende zaaimethoden.
Hoedemakers vindt dat ook de landbouw een rol heeft om ervoor te zorgen zoveel mogelijk water op de eigen percelen te bergen, zodat er minder overlast is voor de woongedeeltes maar ook om het vochttekort te verminderen.


Goede initiatieven
“Als waterschap werken we nauw samen met de Provincie, LLTB en natuurbeheerders in het programma Water in Balans om goede ideeën te genereren en te implementeren om op de plateaus en de hellingen in het Heuvelland per vierkante meter circa 10 millimeter extra water vast te houden, zegt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “We zien al veel goede initiatieven ontstaan, zoals deze bij John Hoedemakers.”

Video’s en boekje
Eerder werden er vier andere video’s opgenomen met maatregelen die agrariërs nemen om de waterafstroming te verminderen.
Ook is er een boekje met 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde maatregelen om water vast te houden op landbouwgronden.

Water in Balans
Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!
Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans


Zie ook