Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed

Gepubliceerd op 3 februari 2021

WSL-MSW-2020-januari-MIDDEN-v1

Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Toch is er eind 2020 een mijlpaal bereikt: met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer - de laatste van de 18 zogenoemde geprioriteerde kades – is ook Neer beschermd tegen hoogwater. Zo zijn alle dijkversterkingen van project Maaswerken binnen de afgesproken tijd afgerond.

In 2010 maakten de toenmalige waterschappen in Limburg en Rijkswaterstaat een afspraak over bescherming tegen hoogwater: eind 2020 moesten de meeste bewoners en bedrijven beschermd zijn tegen een hoeveelheid hoogwater, volgens de destijds geldende wettelijke norm. De afspraak is een onderdeel van project Maaswerken.

Diana Beuting, hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat: “Door de goede samenwerking is deze mijlpaal gehaald, daar ben ik trots op. Veel bewoners van Limburg zijn door alle maatregelen uit het programma Maaswerken beschermd tegen de hoeveelheid hoogwater die gemiddeld eens in de 250 jaar kan voorkomen. Ook in de toekomst blijven we samenwerken aan hoogwaterveiligheid.”

Kers op de taart

Het gaat bij het project Maaswerken om 18 dijkversterkingen langs de Maas, in 13 gemeenten, tussen Mook en Maastricht, waar de waterschappen (nu Waterschap Limburg) sinds 2010 aan gewerkt hebben. Het dorp Neer heeft het laatste dijktraject dat onder dit project valt. Met als onderdeel een stuk glazen kering als kers op de taart, werden ook deze laatste 2,5 kilometer aan dijkversterking van dit project aangepakt. De kering is inmiddels hoogwaterveilig en het werk is, op een aantal coupures en het afwerken na, ook gereed.

Infographic dijkversterkingen Maaswerken mei 2020

Werk met werk

Binnen Neer werd de aanpak van hoogwaterveiligheid gecombineerd met de realisatie van het project Maasfront Hanssum van de gemeente Leudal. De reconstructie van het benedenterrein en de jachthaven werden tegelijkertijd uitgevoerd met de verhoging van de kering. Zo is de totale uitvoering met een half jaar verkort. Een mooi voorbeeld van combineren van werk, zodat de overlast voor de omgeving beperkt bleef.

Wethouder Robert Martens, gemeente Leudal: “Ik sluit me aan bij de uitspraak van Diana Beuting. Ik ben blij dat we de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn hebben gerealiseerd. Dit betekent zeker niet dat het daarmee klaar is. We zullen ons altijd in moeten blijven inzetten om de inwoners van Leudal te beschermen tegen hoogwater, daar waar het nodig is.”

Hoogwaterveiligheid

Werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. De dijkversterkingen uit programma Maaswerken zijn met de dijkversterking Neer nagenoeg afgerond, maar Waterschap Limburg is ook volop bezig met dijkversterkingen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hier vallen maar liefst 16 dijkversterkingen met 5 dijkverleggingen onder. Voor de projecten van het HWBP is sinds 2017 een strengere wettelijke beschermingsnorm van toepassing. Het waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en gemeenten werken binnen het HWBP samen verder aan de dijkversterkingsprojecten voor een Limburg waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Als Waterschap Limburg zijn we er trots op dat we een flink gedeelte van Limburg met het gereed hebben van deze dijkversterkingen weer beschermen tegen hoogwater van de Maas. Ik ben tevreden dat we in Neer samen met de omgeving de oplossing hebben kunnen vinden voor een goede bescherming en het behoud van het zicht op de Maas.”

Stilstaan bij mijlpaal

Helaas zorgt COVID-19 ervoor dat het niet mogelijk is om nu op locatie op een feestelijke manier aandacht te geven aan deze mijlpaal. We hopen dat dit in 2021 alsnog kan gebeuren.