Archeologische vondsten bij project Kanjel en Gelei

Gepubliceerd op 7 januari 2021

KG Archeologie

Bij de aanleg van de waterbuffer bij Kruisdonk zijn bij archeologisch onderzoek vondsten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd gedaan.

In opdracht van het Waterschap Limburg, wordt in samenwerking met de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen en de Provincie Limburg gewerkt aan verbetering van het watersysteem in het gebied van Kanjel en Gelei. Het slib in de waterlopen Kanjel en Gelei en de vijvers van de landgoederen wordt verwijderd en er worden regenwaterbuffers aangelegd. Het werk wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Janssen-Den Ouden.

Archeologische vondsten

Bij de aanleg van de waterbuffer bij Kruisdonk zijn bij archeologisch onderzoek onder begeleiding van de firma BODAC vondsten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd gedaan.

Senior Archeoloog Gilbert Soeters van de gemeente Maastricht: “Op basis van eerdere proefsleuven in het kader van het A2-project bestond al een vermoeden dat nabij de Meerssenerweg archeologische restanten aanwezig konden zijn. Er zijn inmiddels enkele interessante Romeinse graven aangetroffen die langs de zogenaamde Via Belgica lagen. Daarnaast zijn er resten van een middeleeuws erf uit de 14e eeuw gevonden. De opgegraven sporen en vondsten worden in beeld gebracht, geconserveerd en overgebracht naar het gemeentelijk depot in het Centre Céramique. Daarna kunnen de werkzaamheden door de aannemer worden voortgezet.”

Volgende week wordt door de aannemerscombinatie gestart met de verwijdering van het slib in de vijvers van de landgoederen. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden rond de zomer 2021 zijn afgerond.

Project Kanjel en Gelei

Sinds eind jaren tachtig is met grondeigenaren, gebiedsbeheerders en overheden gesproken over de aanpak van de Kanjel en Gelei. De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door de Het Buitengoed Geul en Maas stromen (tussen Maastricht en Meerssen) stromen.

Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “De beken zijn van belang voor het op peil houden van het waterniveau in de verschillende vijvers van landgoederen en de lokale flora en fauna. Er is door de jaren heen veel slib op de bodem van de waterlopen en vijvers neergedaald en opgehoopt. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de doorstroming van het water in de beek. Het leidt bij piekbuien tot wateroverlast, maar heeft ook impact op de natuurwaarden. Daarom heeft Waterschap Limburg, samen met de partners opdracht gegeven om de waterlopen van de Kanjel en de Gelei, inclusief de vijvers op te schonen.” Door het slib uit de waterloop te verwijderen en de aanleg van waterbuffers, worden de Kanjel en Gelei functioneler en kwalitatief beter voor de verschillende soorten flora en fauna die de omgeving rijk is.