Aanleg vispassage langs Molenplas en Biltplas Stevensweert


Waterschap Limburg legt een vispassage aan bij Stevensweert. Dat gebeurt in de bestaande natuur aan de oostkant van de Molenplas en de Biltplas. Daar wordt een passage in de vorm van een beek van circa 2 km lang gerealiseerd. We doen dit in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Dankzij deze vispassage kunnen vissen makkelijker vanuit de Maas naar de Oude Maas en verder landinwaarts naar de Geleenbeek zwemmen. Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat slaan samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten de handen ineen om dit knelpunt op te lossen.

Verbeterde lokstroom

Verschillende vissoorten, zoals de barbeel, kopvoorn en sneep, zwemmen vanuit de Maas naar de Oude Maas en verder om zich voort te planten. Daarvoor moeten ze door de Biltplas en Molenplas zwemmen. De vissen voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten; de zogenoemde lokstroom. De Molenplas is alleen zo groot dat vissen die stroming niet meer goed kunnen voelen. Ze vinden daardoor de ingang van de Oude Maas niet altijd.

Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “Door een nieuwe beek in de bestaande natuur langs de Biltplas en de Molenplas aan te leggen, maken we een duidelijkere zwemroute voor de vissen; de lokstroom wordt daar sterker. De beek gaat slingerend van de noordzijde van de Biltplas naar de Oude Maas aan de zuidkant van de Molenplas lopen en krijgt de naam ‘Verlengde Oude Maas’.”

Ter inzage legging en informatiemoment

Van dinsdag 23 maart tot en met maandag 3 mei ligt het ontwerp projectplan waterwet ter inzage bij Waterschap Limburg. De samenwerkende partijen organiseren op 23 maart om 19:30 uur een digitale informatieavond over de plannen. Aanmelden kan via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Planning en uitvoering

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2021 en duren – afhankelijk van de voortgang –zes maanden. Omdat er wordt gewerkt in het leefgebied van planten en dieren, gebeurt de uitvoering onder ecologische begeleiding. Het deel van het gebied waar wordt gewerkt, is tijdens de uitvoering voor de veiligheid afgesloten voor wandelaars en sportvissers.

Voorbereidingen

Dit voorjaar vinden al wel voorbereidingen plaats. Waaronder het plaatsen van stokken voor één oeverhol van de bever. We verwachten namelijk dat dit hol verlaten is, maar willen dit zeker weten. Door er stokken voor te plaatsen kunnen we zien of de bever het hol nog gebruikt. Als de bever er in (of uit) wil knaagt hij namelijk de wilgenstokjes door. Bij de uitvoering wordt er rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren in het gebied. Beperkingen en voorwaarden hiervoor worden vastgelegd in een zogenaamd ecologisch werkprotocol, waar de uitvoerder zich aan moet houden.

Ecologisch herstel

Arnold Jansen: “Dit project wordt uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa uiterlijk in 2027 in goede toestand terug te brengen. Dit betekent onder andere dat het water een geschikt leefgebied vormt voor de planten en dieren die er thuishoren.” Karin Weustink, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: “Mooi dat Rijkswaterstaat en het waterschap ook hier weer samen optrekken bij het herstellen van de beekmondingen langs de Maas. Dit zijn onmisbare ‘blauwe knooppunten’ voor de riviernatuur.”

In de buurt van de Molen- en Biltplas onderzoekt Rijkswaterstaat momenteel nog een aantal andere plannen voor KRW-maatregelen. Het gaat hierbij om twee oevers en drie ondiepe geulen.