Meer dan 2.000 inspecties, 600 schades als gevolg van hoogwater juli


fotobuiten

Sinds de hoogwatercrisis in juli dit jaar heeft het Waterschap Limburg meer dan 600 vastgestelde schades hersteld.

Direct na de hoogwatercrisis inspecteerde het waterschap 2165 potentiële schadelocaties. Op 600 locaties bleek er daadwerkelijk sprake van schade. De resterende schadelocaties zijn intussen in uitvoering of worden de komende weken hersteld. De forse schades worden middels grotere herstelprojecten opgepakt. Dit betreft onder andere de schade rondom de kademuren in Valkenburg en de stapelsteenwanden in Schin op Geul.

In Valkenburg zullen in de Geul, ter hoogte van de Emmalaan, tijdelijke kadeverstevigingen gebouwd moeten worden. De schade aan het watersysteem blijkt groot. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het herstel van oevers, dijken, watermeters en andere constructies in het watersysteem. En tegelijkertijd is er gewerkt aan het vrij maken van de beken van aangespoeld materiaal. De omvang van de herstelwerkzaamheden is groot, eerste schattingen wijzen erop dat de schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt.

Belangrijke plekken klaar voor de winter

De eerste aandacht bij de herstelwerkzaamheden is uitgegaan naar de keringen en andere belangrijke plekken in het watersysteem. Alle dijken langs de Maas zijn inmiddels geïnspecteerd. Over het algemeen hebben de dijken van het waterschap de beproeving van de hoogst gemeten afvoer ooit goed doorstaan. De reparaties op de plaatsen met schades door het wegspoelen van oevers of schade aan pompen en gemalen, worden vóór de start van het hoogwaterseizoen Maas afgerond.

Dat geldt ook voor de belangrijkste plekken langs de beken in Zuid-Limburg en langs de Roer. Ook daar zijn nu al vele schades hersteld, maar verwacht het waterschap nog enkele maanden bezig te zijn met herstelwerk. Op sommige locaties vragen de werkzaamheden meer tijd vanwege de complexiteit van het herstel. Waterschap Limburg werkt hierin nauw samen met de betreffende gemeentes in Zuid-Limburg en met de provincie Limburg, zodat de herstelwerkzaamheden zo vlot mogelijk verlopen.

Meetsysteem

Ten tijde van de hoogwatercrisis heeft het meetsysteem in de beken over het algemeen goed gefunctioneerd. Op een aantal plekken zijn meetpunten als gevolg van de extreme waterafvoeren beschadigd. Daar waar meetapparatuur defect is geraakt, zijn deze hersteld of vervangen door tijdelijke metingen. Het meetsysteem functioneert nu weer naar verwachting. De capaciteit van de Geul en andere beken blijkt nu op ongeveer gelijk niveau als voor het hoogwater in juli 2021.

In Valkenburg leidt het waterschap de komende winter het meeste Geulwater in het centrum weg via de Molentak van de Geul zodat de waterafvoer gespreid wordt.

Het vervolg: evaluaties en Nationale Beleidstafel Wateroverlast en Veiligheid

De minister van I&W heeft een Nationale Beleidstafel Wateroverlast en Veiligheid ingesteld, waaraan onder andere de Provincie Limburg, het waterschap en enkele gemeenten aanschuiven. Deze beleidstafel verkent een resultaatgerichte aanpak voor robuuste watersystemen én een klimaatbestendige ruimtelijke ordening. Het waterschap is naast de genomen herstelmaatregelen ook met gemeenten in gesprek om ervaringen op te halen van de hoogwatercrisis 2021. Ook verwerkt het waterschap alle binnengekomen suggesties en data vanuit inwoners en omgeving om deze een plek te geven in de toekomstplannen. De komende tijd blijft het waterschap in gesprek met de omgeving om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van hetgeen er tijdens de hoogwatercrisis is gebeurd. Zodat dit de evaluaties later dit jaar ten goede komt en er een nog beter beeld ontstaat van de gezamenlijke opgaven die we hebben in Limburg. De verwachting is dat de evaluaties, die door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement worden uitgevoerd, eind dit jaar worden opgeleverd.


Zie ook