Voornemen tot gunning opdracht dijkversterkingsprojecten Beesel en Heel

Gepubliceerd op 15 december 2020

Waterschap Limburg heeft het voornemen om de opdracht voor de dijkversterkingsprojecten Beesel en Heel te gunnen aan de aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. Het betreft de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei van Waterschap Limburg. Voorjaar 2021 zal de aannemer starten met het voorbereidende werk van de twee dijkversterkingen.

Bij het selecteren van een aannemer was één van de belangrijke punten waar Waterschap Limburg aandacht aan besteedde het hinder- en logistiekplan. Beoordeeld is wat de inschrijvers doen om hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken. Na de voorlopige gunning, die op 11 december 2020 aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de verliezende partijen 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken.

Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Ik ben blij met de start van de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. De werkzaamheden gaan we medio 2023 opleveren, zodat de inwoners van Beesel en Heel hoogwaterveilig zijn”.

Het werk

Tijdens de werkzaamheden zullen samen zo’n 5 kilometer dijk worden versterkt. De huidige kering in Beesel wordt op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moeten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn. Hierbij gaat het om een nieuwe aansluiting op hoge grond, het sluitend maken van het huidige tracé en om twee plekken in de huidige situatie waar water richting het dorp kan stromen bij hoogwater. De dijk in Heel is al op de vereiste hoogte, alleen moet deze dijk versterkt worden om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen.

De verwachting is dat de aannemer in het voorjaar 2021 met de voorbereidende (ontwerp) werkzaamheden aan de slag gaat. Voordat gestart wordt met de grootschalige werkzaamheden, stelt Waterschap Limburg de aannemer aan de omgeving voor en informeert de aannemer de betrokkenen over de werkzaamheden. Medio 2023 is de planning dat Beesel en Heel hoogwaterveilig zijn.

Betrokken omgeving

Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave van 16 projecten langs de Maas in Limburg, zo ook in Beesel en Heel. De omgeving is afgelopen jaren intensief betrokken bij de plannen. Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de dijkversterking en aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. In januari 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast voor zowel Beesel als Heel, waarna is gewerkt aan de uitwerking van het dijkontwerp. De plannen zijn vervolgens vastgelegd in een Projectplan Waterwet. Voor dijkversterking Heel is het Projectplan Waterwet inmiddels onherroepelijk, voor Beesel lopen nog twee beroepszaken die binnenkort worden behandeld bij de Raad van State.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Beesel en Heel maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.