Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Loobeek

Gepubliceerd op 14 mei 2020

In opdracht van Waterschap Limburg start de aannemer Van Beers Hoogeloon B.V. in mei met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Loobeek, deeltrajecten Venraysch Broek en de Spurkt, in de gemeente Venray. De Loobeek wordt over een lengte van ongeveer 6 kilometer natuurlijk slingerend ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met het aangrenzende grondgebruik en het voorkomen van wateroverlast. Het herinrichtingstraject ligt tussen de Merseloseweg en de Spurkt tot aan de grens met de provincie Noord Brabant (Smakt – Holthees).

Door verschillende ruilverkavelingen, is het natuurlijke systeem van de beek in de tijd tenietgedaan en zijn er ten behoeve van waterregulering in de beek op diverse plaatsen stuwen aangelegd. Door intensivering van het landschap, de uitbreiding van woonkernen en de infrastructuur, is ook de diversiteit aan natuurwaarden sterk achteruitgegaan. Voornamelijk vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en het Nederlands natuurnetwerk zijn verplichtingen gesteld aan het herstellen van de watersystemen en omliggende natuurwaarden, inclusief het verbeteren van het landschap en de ecologie. “Zeker in deze tijden van klimaatverandering en de recente droogte, zijn dit soort projecten enorm belangrijk. Het draagt bij aan het herstel van onze prachtige, maar kwetsbare natuur, waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan”, aldus wethouder Martijn van der Putten van de gemeente Venray.

Klimaatrobuust beekdal

In het projectgebied wordt de beek deels in oude natuurlijke staat teruggebracht, zodat ze weer kan meanderen (kronkelen) en méér water kan vasthouden in delen van het beekdal. Arnold Jansen, bestuurder Waterschap Limburg: “Deze nieuwe meanderende beek wordt ‘omzoomd’ door nieuwe en bestaande natuur in de vorm van bos of natuurgraslanden in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Bestaande watergangen worden gedempt en de bodemhoogte van de Loobeek wordt aangepast. Plaatselijk wordt de stroomsnelheid verhoogd voor de natuurlijke dynamiek.” Om het water goed op peil te houden, worden er vijf stuwen verwijderd en acht drempels gerealiseerd. De drempels komen ter hoogte van de Overloonseweg vanwege het waterpeilbehoud en zijn voor vissen passeerbaar. Nabij de A73 wordt één vispassage aangelegd, zodat de stuw daar behouden kan blijven. Er worden ook verschillende nieuwe watergangen gegraven en huidige watergangen aangepast en verlegd voor landbouwkundig gebruik.

Moeraszone Smakterveld

Ter hoogte van de Spurkt – Smakterveld wordt een moeraszone aangelegd, waardoor de ijzerrijke kwelstromen vanuit de Overloonse duinen worden beschermd. Ter verbetering van de waterkwaliteit worden er groene buffers gerealiseerd. De intensieve landbouwpercelen langs de beek worden afgewaardeerd tot natuurpercelen ten behoeve van agrarisch natuurbeheer door lokale agrariërs. In het Loobeekdal worden de waardevolle natuurgebieden van ‘de Haag’ en het ‘Smakterveld’ met elkaar verbonden.

Niet gesprongen explosieven

Eind 2019 heeft Waterschap Limburg het onderzoek op niet gesprongen explosieven (NGE) afgerond. Arnold Jansen vertelt: “Er zijn diverse rook-, handgranaten en andere soorten explosieven gevonden, veilig gesteld en vernietigd. Het projectgebied is hiermee veiliggesteld voor de start van grond- en cultuurtechnische werken.”

Wandel mee in het gebied

Zodra de werkzaamheden in het veld zijn gestart, organiseren we  een wandeling in het projectgebied. Tijdens deze wandeling vertellen we ter plaatse welke maatregelen er worden getroffen en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd. Vanwege de huidige coronacrisis is een datum nog niet bekend. Zodra we een datum hebben maken we dit bekend via de gebruikelijke kanalen, denk hierbij aan de websites Waterschap Limburg en gemeente Venray en de nieuwsbrief.

De herinrichting van de Loobeek is een project van het Waterschap Limburg in samenwerking met de Provincie Limburg, de gemeente Venray, de LLTB en Staatsbosbeheer.