Realisatieovereenkomst project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Gepubliceerd op 25 juni 2020

887111

Gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal, Waterschap Limburg en Provincie Limburg tekenen op
29 juni in het provinciehuis een overeenkomst voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen
Heuvelland-Parkstad’. Wethouder Pierre Verbraak: “Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed: aan de
slag met de uitvoering zodat er over 2 jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het
Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt.”

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en
de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en
Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van
verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.

Doel van het project is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor
woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. Een veilige fietsverbinding bevordert
naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De Provincie en ook gemeenten vinden
het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Provinciaal bestuurder Carla Brugman-Rustenburg: “De
Provincie wil het fietsgebruik aantrekkelijk maken en investeert daarom in goede en veilige fietsverbindingen. Om
het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is’. Een veilige fietsverbinding zal mensen er
eerder toe bewegen om de fiets als vervoermiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad.”

Klimaatbestendig

Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. “Oorspronkelijk stond de
aanleg van waterbuffers in dit gebied later op onze planning,” licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap
Limburg, toe. “Om het gebied niet twee keer te belasten en uit oogpunt van efficiency, hebben we besloten met het
programma ‘Water in Balans’ aan te sluiten bij dit project. Binnen dit programma pakken we problemen door
wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering aan. In de geplande buffers kan regenwater tijdelijk worden
opgeslagen in geval van piekbuien.”

Start werkzaamheden

Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van
bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 gestart gaat worden met de eerste
werkzaamheden