Ontwerpbesluit waterwetvergunning Sitech Services B.V.

Gepubliceerd op 28 juli 2020

sitech

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg heeft 28 juli 2020 een ontwerpbesluit genomen voor een nieuwe waterwetvergunning voor Sitech Services B.V.

Dat wordt vanaf 4 augustus gedurende 6 weken ter inzage gelegd via overheid.nl en via deze website onder 'bekendmakingen'. We zullen de link naar de nieuwe vergunning vanaf 4 augustus ook aan deze pagina toevoegen. Aan het ontwerpbesluit is een lange periode van intensief overleg tussen alle betrokken partijen voorafgegaan.

Bestuurder Josette Van Wersch constateert dat een nieuwe vergunning voor Sitech hiermee weer een flinke stap dichterbij is gekomen: “De afgelopen jaren hebben we met alle betrokken partijen intensief samengewerkt om tot dit ontwerpbesluit te kunnen komen. Een eerdere aanvraag in juni 2019 was onvolledig. Dit voorjaar heeft Sitech wel de benodigde gegevens aangeleverd. Ik ben blij dat er nu een ontwerpbesluit is.”

Om tot dat besluit te komen heeft Waterschap Limburg naast eigen adviseurs ook externe deskundigen ingeschakeld van onder andere het RIVM. Het RIVM heeft de waterbezwaarlijkheid van de te lozen stoffen in kaart gebracht. De nieuwe vergunning is gericht op het verder reduceren van de lozing en op verdere verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Nu het ontwerpbesluit gepubliceerd wordt kunnen partijen de komende weken eventuele zienswijzen indienen. Na de periode van inzage wordt de vergunning procedureel afgehandeld. We gaan er van uit in december 2020 een definitief besluit te kunnen nemen.

Josette Van Wersch: “De nieuwe vergunning gaat dan per 1 januari 2021 in met een looptijd van 7 jaar. Het gaat om een zeer complexe vergunning omdat op het terrein bijna 60 fabrieken staan die via een professionele zuiveringsinstallatie ruim 630 stoffen via een beek van het waterschap op de Maas lozen. Ook tijdens de nieuwe vergunning blijft Waterschap Limburg het effluent bij de zuiveringsinstallatie op het Sitech terrein toetsen zodat de drinkwatervoorziening gewaarborgd is en blijft.”


Officiele bekendmaking en ontwerp watervergunning (overheid.nl)