Klimaatbestendige Schelkensbeek weer een stap dichterbij


IMG_0488

Waterschap Limburg gaat op 30 maart verder met werkzaamheden rondom project Schelkensbeek. Het gaat om maatregelen die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendig watersysteem, zoals opgenomen in het Projectplan Waterwet Schelkensbeek Fase 1.

De werkzaamheden bestaan uit het herprofileren van een aantal watergangen in het gebied Meerlebroek tussen de Sint Willibrordusdijk en de A73 en het vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers. Dat zijn betonnen buizen die sloten met elkaar verbinden en onder een weg of land doorlopen. De maatregelen behoren tot een pakket waar omwonenden actief over hebben meegedacht. De exacte maatregelen staan in het Projectplan Waterwet Schelkensbeek Fase 1. Dat is in te zien op het https://www.officielebekendmakingen.nl.

Josette Van Wersch, bestuurslid Waterschap Limburg: “Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het Ontwerp Projectplan Fase 1. Na de terinzagelegging is het project even stil komen te liggen omdat nieuwe regels omtrent stikstof en PFAS aanvullend onderzoek vereisten. Uit die onderzoeken is gebleken dat de voorgenomen werkzaamheden binnen de gestelde normen vallen. Daardoor kunnen we nu aan de slag met de werkzaamheden. Daarbij houden we uiteraard rekening met de ecologische waarden in het gebied.”

Vervolgtraject

De werkzaamheden starten op 30 maart en zullen tot ongeveer 1 mei duren. De uitvoering van de tweede fase van dit gebiedsproject is voorzien voor begin 2021.

Krommenhoekerweg

Vorige jaar werd in juli de watergang bij de Krommenhoekerweg al verbreed en de daar aanwezige duiker vergroot. Josette Van Wersch: “We gaan nu verder met het oplossen van andere knelpunten en werken toe naar een klimaatbestendig gebied op de lange termijn.”

Water in Balans

Schelkensbeek is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. In het gebiedsproject Schelkensbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente Beesel, de gemeente Venlo, agrariërs, belangenorganisaties, de LLTB en Rijkswaterstaat. Kijk voor actuele informatie over dit project op www.metelkaar.waterschaplimburg.nl.