Groen licht voor vergroting en eerste fase aanleg regenwaterbuffers Meerssen

Gepubliceerd op 4 juni 2020

Regenwaterbuffer Watervalderbeek bij Visweg, Meerssen

Op 2 juni heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het Projectplan Waterwet Meerssen Fase 1 vastgesteld. Het definitieve projectplan en het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger zullen van 8 juni tot en met 20 juli 2020 ter inzage liggen. Deze stukken gaan over het vergroten van zeven bestaande regenwaterbuffers en het aanleggen van drie nieuwe buffers in de gemeente Meerssen. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen.

Het projectplan en het besluit tot wijziging van de legger zijn binnenkort in te zien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 2 september 2020. De inwoners van Meerssen houden we op de hoogte via platform Met Elkaar en de lokale media. Eigenaren van de aanliggende percelen horen tijdig of zij hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Nut en noodzaak


“In de samenwerkingsovereenkomst die we samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond , Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg op 8 november 2018 ondertekenden, hebben we de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra berging te realiseren,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Na de hevige wateroverlast, zoals in 2016 en 2018, moest er wat gebeuren! Met de vergroting van de zeven bestaande buffers en de aanleg van drie nieuwe buffers realiseert het waterschap ongeveer 25 procent van de beoogde extra buffercapaciteit.”

Wat ging er aan het definitieve projectplan vooraf?


“In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet Meerssen Fase 1 ter inzage gelegen. Over de daarin opgenomen plannen heeft de omgeving tijdens verschillende bijeenkomsten mee kunnen denken. Op het Ontwerp Projectplan is één zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is het projectplan aangepast. Na de terinzagelegging is het project even stil komen te liggen omdat nieuwe regels omtrent stikstof en PFAS aanvullend onderzoek vereisten. Uit dat onderzoek is gebleken dat voor de stikstofuitstoot tijdens de uitvoering een vergunning Wet Natuurbescherming nodig is. Die wordt naar verwachting eind juli verleend.”

Wat gebeurt er in fase 2 van dit project?


Voor de tweede fase van gebiedsproject Meerssen, die bestaat uit de aanleg van acht nieuwe buffers, vindt op dit moment de planvorming en grondverwerving plaats. De uitvoering van die maatregelen staat gepland voor eind maart 2021. Ruim voor die tijd organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst zodat belangstellenden kennis kunnen nemen van de inhoud van de plannen en vragen kunnen te stellen over de betekenis daarvan voor hen persoonlijk.

Op de foto: te vergroten buffer Watervalderbeek bij de Visweg.