Duurzame oplossing waterhuishouding Griendtsveen

Gepubliceerd op 11 december 2020

Het dorp Griendtsveen heeft voor een groot deel een leemachtige en moerassige (veen) ondergrond. Rondom Griendtsveen zijn verschillende wijzigingen aangebracht in de waterhuishouding ten gunste van de vernatting van natuurgebied de Peel. Inwoners van Griendtsveen maken zich zorgen over de effecten hiervan. Op verzoek van de dorpsraad worden er daarom maatregelen uitgevoerd om de kans op eventuele nadelige effecten te beperken. Daarbij is een constante waterhuishouding in en rondom Griendtsveen van belang. Hiervoor hebben Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Horst aan de Maas en Staatsbosbeheer samen met de dorpsraad afspraken gemaakt in een zogenoemde packagedeal. Daarmee is er financiële dekking voor de realisatie van de Kade Helenavaart, nieuwe gemalen Griendtsveen, het verbeteren van de waterhuishouding in het dorp en het aanpakken van natschade. Er wordt € 4 miljoen vrijgemaakt voor deze plannen.

Gerard Daandels, voorzitter adviescommissie Mariapeel: “De Adviescommissie Mariapeel heeft in de afgelopen 5 jaar intensief gezocht naar een totaaloplossing voor de waterproblemen en de muggenproblematiek in en om Griendtsveen. Het geduld van het Peeldorp is daarbij stevig op de proef gesteld, maar wordt met het nu voorliggende voorstel beloond. Met veel inzet vanuit het dorp zelf en de constructieve wijze waarop de overheidspartijen gewerkt hebben aan deze totaaloplossing wordt er een stevige basis gelegd om de natuur van de Mariapeel zich in positieve zin te laten ontwikkelen én de leefbaarheid van Griendtsveen voor de lange termijn te garanderen.”

De oplossing

Een oplossing om te voorkomen dat waterstandswijzigingen in de toekomst voor mogelijke problemen zorgen, is gevonden in het vormen van een soort polder voor Griendtsveen. Het gemaal Lavendel is toe aan vervanging en het ligt op een ongunstige locatie. Door twee nieuwe gemalen te plaatsen nabij het kanaal aan de Kanaalweg wordt de reactietijd bij neerslag een stuk verbeterd. In het dorp zelf zal het particulier en gemeentelijk stelsel aan sloten worden verbeterd, bijvoorbeeld door sloten te verbreden of te verplaatsen. De start én realisatie van de plannen is in 2021.

Met de gezamenlijke oplossing is een belangrijke stap gezet om Griendtsveen zekerheid te bieden dat vernatting van de natuur niet leidt tot problemen in het dorp. Ook de noodzakelijke maatregelen voor beperking van muggenoverlast worden gecontinueerd onder begeleiding van Wageningen Universiteit & Research.

Eerdere maatregelen

In de afgelopen 25 jaar zijn er rondom Griendtsveen al diverse maatregelen uitgevoerd ter verbetering van het naastgelegen Natura 2000-gebied Mariapeel. In 1995 is gemaal Lavendel aangelegd om overtollig water uit Griendtsveen uit te malen. Daarna is de Integrale gebiedsuitwerking (IGU) Peelvenen-Mariapeel uitgevoerd en in de periode 2015-2018 is het project Life+ Peelvenen Deurnsche Peel - Mariapeel gerealiseerd.
Naast de eerder genoemde werkzaamheden rondom Griendtsveen zijn aankomende projecten de uitvoering van het plan Leegveld (in de Deurnsche Peel) en het baggeren van de Peelkanalen.

Samenhangend met de packagedeal is door betrokken partijen gekeken naar de relatie met de omliggende landbouw. Staatsbosbeheer gaat deze winterperiode en in 2021 maatregelen treffen om de lekken in compartimenten te dichten ten gunste van de natuur en ten gunste van de landbouw.