15 maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg

Gepubliceerd op 11 april 2020

Cover boekje 15 maatregelen

Samen met een aantal ondernemers en agrarisch adviseurs hebben de LLTB, Waterschap Limburg, provincie Limburg en WUR | Open Teelten locatie Vredepeel en Wijnandsrade maatregelen bedacht die goed werken tegen wateroverlast, zo blijkt uit in 2019 uitgevoerde praktijkproeven en demonstraties.

De 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde maatregelen zijn voor agrariërs in Zuid-Limburg gebundeld in een boekje (pdf, 7.9 MB). Per maatregel is aangegeven wanneer ze idealiter worden genomen en op welk gewas ze van toepassing zijn.

Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen om wateroverlast in de dorpskernen in de dalen te voorkomen. Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de nabijgelegen dorpen in de dalen als gevolg. Daarom werken LLTB, natuurbeheerders en Waterschap Limburg in het kader van het programma ‘Water in Balans’ voor het Heuvelland aan goede ideeën om op de plateaus en de hellingen per vierkante meter circa 10 millimeter extra water vast te houden.

Ook dit jaar vinden praktijkproeven in agrarisch gebied plaats. Uiteraard worden ondertussen ook in stedelijk gebied watervasthoudende maatregelen genomen. Aan alle Limburgers wordt gevraagd hun tuinen te vergroenen en regenpijpen af te koppelen. Het waterschap werkt hard aan verbetering van het watersysteem, bijvoorbeeld door beken meer ruimte te geven of door buffercapaciteit te vergroten. Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten! Omdat iedere druppel telt.


Zie ook