Rijksbijdrage van 3 miljoen euro voor wateroverlastproblemen gezekerd


FotoRijksbijdrage

Paul Sanders, wethouder van Meerssen, en Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg, ondertekenden vandaag met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst.

Daarin legden zij de afspraken vast die samenhangen met de eerder dit jaar toegezegde rijksbijdrage van € 3 miljoen voor de aanpak van de wateroverlastproblemen in de gemeente Meerssen. Zij reisden daarvoor naar Groningen, waar de minister een werkbezoek aflegde. Het ministerie van I&W ondersteunt dit jaar drie projecten waarin het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden centraal staan: in Groningen, Utrecht en Meerssen. In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden samen € 600 miljoen vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. De rijksbijdrage voor Meerssen vormt 50 procent van de totale projectsom. De andere helft van de kosten wordt gedragen door de gemeente en het waterschap.

“In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval,” lichtte Paul Sanders de situatie in zijn gemeente tijdens een korte pitch toe. “Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is dan binnen een uur in het centrum van Meerssen en kan daar niet snel genoeg weg. De overstromingen in juni 2016 en mei 2018 staat velen nog in het geheugen gegrift. Het ontvangen geld gebruiken we om met onze partners het water beter af te voeren.” In de bestuursovereenkomst met het Rijk hebben we vastgelegd dat we de in Meerssen opgedane kennis en ervaringen zo breed mogelijk zullen delen,” vult Josette Van Wersch, aan. “Lerend van elkaar willen we ons land zo snel mogelijk klimaatadaptief maken, zodat we voorbereid zijn op extreem weer: heftige regenval én droogte.”

Andere door het Rijk gesteunde projecten
De Gemeente Meerssen  en Waterschap Limburg dienden samen een projectvoorstel in om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. De andere projecten die op extra steun van het Rijk kunnen rekenen zijn de klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken in de provincie Utrecht en het aardgasvrij maken van het Groningse Paddepoel. Die wijk wordt daarbij meteen aangepast aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

Water in Balans
Meerssen is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen.
De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!