Informatieronde Waterschap Limburg afgerond

Gepubliceerd op 19 april 2019

bestuursakkoord 2019-2023

Na de verkiezingen hebben de acht partijen binnen het algemeen bestuur van Waterschap Limburg Marc Breugelmans, fractievoorzitter van Waterbelang Limburg, aangewezen als informateur. In de opdracht die de informateur mee heeft gekregen, stond het bereiken van een inhoudelijk akkoord centraal. Het informatieproces moest leiden tot een inhoudelijk basisdocument dat breed gedragen wordt. Dinsdag 23 april start de formatieronde.

In het Bestuursprogramma 2019-2023 zijn de belangrijkste thema’s op hoofdlijnen benoemd, die de komende vier jaar worden opgepakt. Vrijdag 19 april heeft informateur Marc Breugelmans zijn bevindingen naar buiten gebracht. Onder de titel ‘Verbinden, vernieuwen, versterken; Samen op koers voor nieuwe uitdagingen’ gaat het bestuur aan de slag met de forse uitdagingen waar het waterschap voor staat. Het waterschap legt de komende jaren meer de nadruk op duurzaamheid en innovatie, een passende integrale aanpak van de wateroverlast en droogte, het kostenbewustzijn en de organisatieontwikkeling.

Uitdagingen

Het bestuur van Waterschap Limburg staat de komende bestuursperiode voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Het unieke Limburgse landschap vraagt om een geheel eigen aanpak. In het Heuvelland vragen actuele ontwikkelingen geheel andere oplossingen dan op de zandgronden in Noord-Limburg. De waterkwaliteit blijft aandacht vragen. Niet overal lukt het om de doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. De rol van ons waterschap in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is toegenomen. Een opgave die in het kader van veiligheid en leefbaarheid veel van de omgeving en het waterschap vraagt.

Nieuwe accenten

Veilig en schoon water staan voorop in het waterwerk. Duurzaamheid en innovatie zijn er op gericht de toekomstige (afval)watervraagstukken op te kunnen pakken. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen uit het water en het vanuit de zuivering aanbieden van (industrieel) water, zodat er minder water door industrie en agrariërs hoeft te worden onttrokken aan het grondwater. Ook wil het waterschap medicijnresten en microplastics zoveel mogelijk uit het water verwijderen. Daarbij wordt onderzocht of een aanpak aan de bron mogelijk is. Om wateroverlast in de woonomgeving te voorkomen en water langer vast te houden, wordt samen met alle betrokkenen gezocht naar nieuwe oplossingen. Inwoners in de provincie worden gestimuleerd om het regenwater af te koppelen, de tuintjes te vergroenen en te ontstenen. Zo kan hittestress in de versteende woonomgeving worden verminderd.

Kostenbewust

Waterschap Limburg ontwikkelt zich naar een omgevingsgerichte en innovatieve organisatie. Projecten zullen meer en meer met de omgeving samen opgepakt worden. Waterschap Limburg kan het niet alleen. De genoemde uitdagingen vragen om nieuwe oplossingsrichtingen en vraagt een bijdrage van iedereen. In het bestuursprogramma wordt gesproken over een realistische lastenontwikkeling voor de inwoners. Dat vergt een sterk kostenbewustzijn van de organisatie en de omgeving. Waterschap Limburg wil tot de voordeligste waterschappen van Nederland blijven behoren.

Vervolg

De informatieronde is nu afgerond. Er volgt nu nog een formatieronde onder leiding van vertegenwoordigers van de grootste partij, Waterbelang Limburg. Tijdens de formatieronde wordt de samenstelling van het dagelijks bestuur duidelijk. Naar verwachting wordt op 15 mei tijdens een zitting van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd.


Download

Ondertekend bestuursakkoord 2019-2023