Aanleg vispassage Wittemermolen in Partij


IMG_2536

Waterschap Limburg start na de bouwvak, circa medio augustus, met de aanleg van een vispassage nabij de Wittemermolen in Partij, gemeente Gulpen-Wittem. Deze vispassage wordt aangelegd nabij het verdeelwerk welk momenteel een vismigratieknelpunt vormt. De nieuwe vispassage zorgt ervoor dat beekdelen met elkaar verbonden worden en migrerende vissen het verdeelwerk kunnen passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kurvers Wegenbouw (Heerlen) en zullen naar verwachting voor het einde van 2019 gereed zijn.

Waterschap Limburg streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De huidige situatie ter plaatse van de water verdeelwerken Wittemermolen voldoet niet aan de eisen voor een duurzaam watersysteem omdat de aanwezige drempel in de Selzerbeek een barrière is voor vismigratie. Arnold Jansen, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Wij vinden het belangrijk om invulling te geven aan de natuurfunctie van de beek en letten daarbij altijd op innovaties en/of koppelkansen  die we kunnen toepassen. Door de aanleg van deze nieuwe vispassage lossen we enerzijds het vismigratieknelpunt op en anderzijds verkleinen we door de nieuwe en grotere kunstwerken de kans op wateroverlast benedenstrooms in Wittem. Een mooie koppeling”.

Status ‘natuurbeek’
De Wittemermolen, eigendom van Stichting Limburgs Landschap, wordt gevoed met water afkomstig uit de afslagtak Selzerbeek. Bovenstrooms Partij wordt door middel van een verdeelwerk in de Selzerbeek water in de Afslagtak Selzerbeek ingelaten. Door de aanwezigheid van een kunstmatige drempel is geen visoptrek mogelijk. Ook is tijdens het stuwen van water, ten behoeve van het inlaten van water naar de Wittemermolen, geen visoptrek mogelijk. De Selzerbeek heeft de status ‘natuurbeek’ en een natuurbeek dient vrij optrekbaar te zijn voor de vissen. Door het aanleggen van een vispassage wordt voldaan aan de doelen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Behalve de vistrap worden ook drie volledig geautomatiseerde stuwen/kleppen aangelegd welke de watertoevoer naar de Wittemermolen regelen en mogelijk wateroverlast benedenstrooms in Wittem tot een minimum beperken.