17 Bevers gedood in 2019

Gepubliceerd op 25 april 2019

Stuwing door beverdam

In de periode december 2018  tot en met april 2019 heeft Waterschap Limburg 17 bevers gedood. Dit was nodig omdat de dieren schade veroorzaakten binnen het watersysteem. Nu er jonge bevers geboren zijn,  is het waterschap gestopt met het doden van bevers.

Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor het peilbeheer in de Limburgse beken. De  dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met natte landbouwgronden  en soms ook natuurschade tot gevolg. Daarnaast leidt graverij door deze knaagdieren tot onveilige situaties langs beken en in de dijken langs de Maas.

Groei aantal bevers

Schattingen  duiden erop dat er zo’n 1.000 bevers in Limburg gevestigd zijn. ‘Het aantal bevers dat voor  knelpunten heeft gezorgd is ons -ondanks de groei van de populatie- meegevallen. Door de droogte van het afgelopen jaar konden we de beverdammen juist goed gebruiken om het water zo lang mogelijk vast te houden. Zo helpt de bever een handje,’ aldus Har Frenken.

Doding

Het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 biedt de mogelijkheid om bevers te doden die schade veroorzaken. Op een viertal locaties is door het waterschap dit zwaarste instrument op het gebied van beverbeheer ingezet omdat er geen andere opties meer waren . Op alle overige locaties wordt schade door dammen en graverij door het waterschap beperkt door het inzetten van niet-dodelijke methoden, zoals het verlagen van dammen of het aanleggen van een buis door de dam. Het wegvangen van de dieren is niet mogelijk, omdat de dieren (inter)nationaal niet kunnen worden uitgezet. Ark liet het afgelopen najaar weten dat het niet was gelukt om Limburgse bevers naar Engeland te verhuizen.

Aanpakken wateroverlast en voorkomen veiligheidsrisico’s

In de Bosbeek (gemeente Peel en Maas) en de Neerpeelbeek (gemeenten Nederweert/Leudal) dreigde het verhoogde waterpeil door de beverdammen voor te natte agrarische percelen te zorgen. Het Waterschap maakte hier hoge kosten om dit (telkens weer) te voorkomen. Daarnaast bestond bij de Neerpeelbeek het risico van ingezakte taluds,  onderhoudspaden en wegen door de aanwezigheid van oeverholen. Dit bracht onacceptabele veiligheidsrisico’s met zich mee voor wandelaars, automobilisten of onderhoudsmedewerkers. Bij de Neerpeelbeek zijn in totaal 12 bevers gedood. Ook zijn er bevers gedood die zich gevestigd hadden in de Everlose beek bij Maasbree. Deze dieren bouwden telkens een gemaal dicht, dat noodzakelijk is om een kassengebied van water te voorzien.

Beschermen natuur en zeldzame soorten

In het bronnengebied van de Kingbeek, ten zuiden van Obbicht in de gemeente Sittard-Geleen, was ingrijpen wederom nodig. Er hadden zich ondanks preventieve maatregelen twee bevers gevestigd op dezelfde locatie als vorig jaar. In de bronnen is sprake van een uniek ecosysteem dat binnen Nederland alleen in Limburg voorkomt. Door de bevers dreigde dit ecosysteem te vernatten en verloren te gaan. Ook dreigde schade aan de fundering van Kasteel Obbicht door een te laag waterpeil in de kasteelgracht.

Om te voorkomen dat nieuwe bevers zich hier volgend jaar weer vestigen, is als extra maatregel  een tweede barrière in het beekdal aangebracht om het opzwemmen van bevers vanuit de Maas te voorkomen. Er wordt hier ook nog nagedacht over een project met beverwachters.
De gedode bevers gaan naar het RIVM voor onderzoek.