Op weg naar een intensievere ketensamenwerking in Limburg

Gepubliceerd op 16 november 2018

Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

Een groot aantal partners op het gebied van toezicht en handhaving gaan in Limburg intensiever samenwerken. Dat spraken de partijen af tijdens een bestuurlijk overleg in oktober in de gemeente Nederweert. De samenwerking gaat zich zowel richten op het bestuurlijk (strategisch) als operationeel niveau. Burgemeester Evers is namens de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) verheugd over de positieve grondhouding bij alle partners. “De ervaringen van vorig jaar dwingen ons om de handen in elkaar te slaan,” aldus Evers.

Mestfraude

Het Openbaar Ministerie, de politie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, het Waterschap, de Provincie en gemeentes. Allemaal hebben ze controlerende en handhavende taken. Ieder doet dat binnen zijn eigen domein. Sommige taken overlappen elkaar. Andere staan los van elkaar. De aanleiding dat de partners de samenwerking willen intensiveren en optimaliseren zijn diverse signalen over de mestfraude.

Jasje uit, schouders eronder

De hierboven genoemde partners vervullen verschillende rollen in dit dossier. Het openbaar Ministerie bestrijdt de fraude, het Waterschap draagt zorg voor een goede waterkwaliteit, de provincie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de handhaving, gemeentes (samenwerkend in de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord) hebben onder meer een rol vanwege toezicht en vergunningverlening bij bedrijven en de politie staat aan de lat voor de opsporing.

Eenduidiger beeld en aanpak

De mestfraude heeft negatieve gevolgen voor de leefomgeving, inclusief het grondwater en werkt criminaliteit in de hand. Het onderwerp beslaat verschillende aandachtsgebieden en heeft soms te maken met tegenstrijdige regels. Tijdens het bestuurlijk overleg onderkenden de ketenpartners het belang van intensiever samenwerken en het verbreden van het aantal onderwerpen bijvoorbeeld op het gebied van drugsproblematiek, afval en asbest. Ook willen de partners werken aan het optimaliseren van het vroegtijdig delen van kennis en informatie.

Bestuurlijk Platformoverleg Ketenpartners Limburg breed

Het bestuurlijk overleg vormde een aanzet om te komen tot een Bestuurlijk Platform Overleg Ketenpartners voor de hele provincie. De projectgroep Ketensamenwerking van de regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord, het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg werken de komende periode samen toe naar een concreet plan. Daarin wordt de opzet van een casusoverleg meegenomen en het snel en effectief uitwisselen van gegevens.