Waterschap Limburg presenteert één nieuwe Keur voor Limburg

Gepubliceerd op 8 oktober 2018

Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

Van 8 oktober 2018 tot en met 19 november 2018 ligt de nieuwe Keur van Waterschap Limburg ter inzage. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen. Het is een belangrijk document voor iedereen die bij, of met water, activiteiten onderneemt.

Vorig jaar zijn de twee Limburgse waterschappen gefuseerd tot één nieuw Waterschap Limburg. Het was daarom nodig om de twee bestaande Keuren van de voormalige waterschappen samen te voegen tot één nieuwe Keur van Waterschap Limburg die geldt voor de hele provincie Limburg.

Vergunning, melding of zorgplicht

Voor veel zaken staat in de Keur beschreven of er een vergunning nodig is, een melding of dat er bijvoorbeeld sprake is van een zorgplicht. Har Frenken, lid van het Dagelijks Bestuur bij Waterschap Limburg: “Een zorgplicht betekent dat iemand die iets doet bij een beek of dijk, ervoor moet zorgen dat er geen schade of andere nadelige effecten ontstaan. Van een agrariër verwachten we bijvoorbeeld dat hij het werkpad bij een beek toegankelijk houdt voor onze medewerkers en dat hij er geen obstakels plaatst, zoals haspels, drainageputten en afrasteringen.”

Minder regels

De nieuwe Keur kent meer vrijheden. Daar staat wel tegenover dat het waterschap meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt. Remy Sleijpen, ook lid van het Dagelijks Bestuur: “In de nieuwe Keur hanteren we het principe dat iets is toegestaan, als aan de voorwaarden is voldaan. Dat is een wezenlijk verschil met de huidige Keuren waarbij het principe geldt: “nee, tenzij”. Daar ben ik blij mee. Zo ontstaat er meer ruimte om op basis van vertrouwen met de omgeving afspraken te maken”.  Met een digitale vergunningchecker kan iedereen die plannen heeft, straks heel eenvoudig online vinden welke regels gelden.

Belangrijke verandering voor lozen regenwater

Hoewel de Keur een andere opzet heeft en minder regels kent, zijn de inhoudelijke veranderingen beperkt gebleven. De belangrijkste verandering is de aanscherping van de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig is om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.

Inzage en reageren

De nieuwe Keur, inclusief de uitvoeringsregels, de beleidsregels en de legger, ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage. Zienswijzen zijn van harte welkom per brief aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, of per e-mail aan  vergunningen@waterschaplimburg.nl. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Joost van den Broek, via J.vandenbroek@waterschaplimburg.nl


Nieuwe keur digitaal inzien

U kunt de nieuwe keur van Waterschap Limburg ook downloaden, met alle bijlagen zoals kaarten, via overheid.nl: