Versterkingsplannen voor vier dijktrajecten bekend

Gepubliceerd op 24 januari 2018

Belfeld3_GerPeeters_klein

De dijkversterkingsplannen voor Belfeld, Heel, Nieuw Bergen en Kessel zijn een belangrijke stap verder in het proces. Voor deze trajecten is bekend waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één bijzonderheid: de voorkeur voor dijktraject Kessel is om de dijk uit de Waterwet te halen. Dit proces wordt de komende periode in nauwe samenwerking met andere overheden en bewoners verder vorm gegeven.

Besluit in samenwerking met omgeving

Najaar 2017 heeft Waterschap Limburg de voorstellen voor de vier dijktrajecten besproken met omwonenden tijdens informatieavonden. Rein Dupont, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “De impact van onze plannen op de omgeving is groot. Ik zie grote betrokkenheid van de omgeving en waardevolle reacties op onze plannen. Alleen samen maken we de juiste keuzes.” De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei sprak eerder haar bestuurlijke voorkeur voor deze dijktrajecten uit. Vandaag heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg de voorkeursalternatieven vastgesteld. Voor Nieuw – Bergen geldt nog een voorbehoud, gezien de behandeling van het voorkeursalternatief in de gemeenteraad in maart 2018.

Hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Bij de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg gaan hoogwaterveiligheid en versterking van de ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Naast bescherming tegen hoogwater wil Waterschap Limburg de dijken ook goed inpassen in het landschap. “De komende jaren gaan we flink aan de slag in de Noordelijke Maasvallei en kansen die het werken aan de dijken met zich meebrengen, dienen te worden benut”, aldus Rein Dupont. Bij alle dijktrajecten maakt Waterschap Limburg samen met de omgeving keuzes om de gebiedskwaliteiten te versterken. Het waterschap laat zich ondersteunen door de combinatie Arcadis/Witteveen+Bos.

Extra informatieavond dijktraject Beesel

Op woensdag 24 januari vindt vanaf 19.30 uur een informatieavond plaats over dijktraject Beesel in Eetcafé de Troubadour in Beesel. In oktober 2017 is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het deel ten zuiden van Ouddorp. Voor het deel ten noorden van Ouddorp waren nog twee alternatieven mogelijk. De huidige dijk versterken of de aanleg van een nieuwe dijk langs de dorpsrand. Beide trajecten hebben voor- en nadelen. Het waterschap heeft beide alternatieven de afgelopen maanden verder uitgewerkt samen met de gemeente en omwonenden. Tijdens de informatieavond hoort het waterschap graag de reacties op deze verdere uitwerking.

Heel_Info_II_klein_GerPeeters_11

Waarom dijkversterkingen en dijkverleggingen?

Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we, samen met Arcadis/Witteveen+Bos, door rivierverruiming en door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Veelal zal er sprake zijn van zowel dijkversterking als rivierverruiming.  Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo – Hout-Blerick en Thorn-Wessem ook het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.