Uitbreiding onttrekkingsverbod beken in Zuid-Limburg

Gepubliceerd op 3 augustus 2018

ontrekken uit beek (Breedbeeld)

Waterschap Limburg breidt het aantal beken in Zuid-Limburg waar een onttrekkingsverbod geldt uit per vrijdag 3 augustus, 12.00 uur.  Vanaf dat moment mag er geen water worden onttrokken uit deze beken. Het verbod geldt voor zowel bedrijven (zoals  agrariërs, hoveniers),  gemeenten en particulieren. Het verbod is van kracht tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2018. Met het verbod wordt verdere daling van het waterpeil in de beken voorkomen en daarmee verdere schade aan flora en fauna.

Onttrekkingsverbod

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit de volgende beken: Bosbeek (Meinweg), Eyserbeek, Geul, Hemelbeek, Klitserbeek, Mechelderbeek, Putbeek, Rode Beek Vlodrop, Rode Beek Vlodrop-Bergerhof, Selzerbeek, Vlootbeek en Zieversbeek . Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Het waterschap adviseert om beekwater niet te gebruiken voor veedrenking in verband met de afnemende waterkwaliteit.  Har Frenken, lid dagelijks bestuur: “ Kapitaalintensieve teelten, zoals fruit- en groenteteelt, bloemen- en plantenteelt die niet met grondwater kunnen beregenen, hebben een ontheffing voor het onttrekken van water uit de desbetreffende beken”.

In Noord-Limburg geldt het onttrekkingsverbod voor alle beken, behalve: de Niers, de Swalm en de benedenstroomse gedeelten van de Heukelomsebeek, de Eckeltsebeek, de Neerbeek, de Oostrumsche beek en de Boschmolenplas.

Handhaving verbod

Het waterschap heeft alle vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk geïnformeerd over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Ze zullen komende tijd veel aanwezig zijn in het gebied en controles uitvoeren vanuit de lucht.

Waterschap in actie

Het waterschap houdt het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen op te zetten en met gemalen zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen voor voldoende water en een goede verdeling van het water. Zowel de land- en tuinbouw als de natuur, stedelijk gebied en recreatie hebben water nodig. Het waterschap roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor. Daarnaast wordt er waar mogelijk minder gemaaid. Daardoor is de begroeiing in beken hoger, waardoor water ook wordt vastgehouden en door de schaduw van de planten stijgt de watertemperatuur minder snel. Het waterschap levert daarnaast pompen om vijvers en beken te beluchten als door zuurstoftekort vissterfte dreigt. De aangewezen zwemlocaties worden extra in de gaten gehouden. De dijkinspecteurs schenken extra aandacht aan droogte-effecten zoals scheurvorming in de reguliere inspecties.

Klimaatverandering

De verwachting is dat dergelijke situaties – snel afwisselen van wateroverlast (mei 2018) en droogte (zomer 2018) en zelfs het gelijktijdig optreden van wateroverlast en droogte – vaker gaan optreden als gevolg van het veranderende klimaat. Dit vraagt een grote opgave om Limburg klimaatproof te maken. Het is een probleem dat ons allemaal raakt – inwoners, overheden, bedrijven, agrariërs, natuurterreinbeheerders – en dat te groot is voor een enkele partij om individueel op te pakken. Het vraagt de inzet en samenwerking van allen.