Start uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Gepubliceerd op 3 december 2018

platteland_samenwerking_0015

Met de aanplant van stekelstruweel langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk is vrijdag 30 november het officiële startsein gegeven van het Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

Een vijftiental projecten, waaronder natte natuurparels, systeemvernieuwing van de pluimveehouderij en de haarvaten van het watersysteem, maakt op dit moment onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Zes partijen bekrachtigden vandaag de samenwerking met de ondertekening van de overeenkomst: de gemeente Nederweert, de gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens natuurpartijen in het gebied). Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de eerste PiO-samenwerkingsovereenkomst van Limburg.

platteland_samenwerking_0007

“In het buitengebied van het Weerterland (gemeente Nederweert en Weert) is nog een aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, water, recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding tussen stad en platteland. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus Frank Voss, voorzitter stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland en wethouder gemeente Nederweert over PiO Weerterland. “Zo ook het initiatief van Willem Maris voor stekelstruwelen in Ospeldijk.”


Stekelstruweeltjes voor boerenlandvogels

De aanplant van de stekelstruwelen in Ospeldijk vormde vrijdag 30 november de symbolische starthandeling voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een project dat tot stand is gekomen door een wens uit de streek en het realiseren van een doel van de overheid. Initiatiefnemer van het project Willem Maris, akkervogelbeschermer en actief lid van de vogelwerkgroep Nederweert: “Boerenlandvogels hebben een soortenrijke berm met hier en daar een boom hard nodig. Met name in de broedtijd. Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn en braam als onder beplanting zorgen daarvoor. Daarmee houden we, samen met agrariërs die aan akkervogelbeheer deelnemen, de populatie van boerenlandvogels in stand én kan de populatie uitbreiden.”

Samenwerking

Frank Voss, voorzitter stuurgroep PiO Weerterland: “Alles in het buitengebied is een gezamenlijke opgave. Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar af stemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de mogelijkheid om deze opgaven, wensen en ideeën te verwezenlijken.  Het project van de  stekelstruwelen bewijst dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen zoeken naar meerwaarde binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën. Met de Samenwerkingsovereenkomst voor het Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland volgen hiervan nog vele.”

platteland_samenwerking_0001

Fasen Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland kent twee fasen. Fase 1 bevat concrete projecten, veelal overheidsopgaven. Deze zijn voorzien van een begroting op hoofdlijnen met financieel dekkingsplan. De kosten voor de projecten in fase 1 bedragen voor zover bekend circa 4,7 miljoen euro.

Fase 2 zijn projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1. Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven en tijdens eerdere sessies zijn genoemd.

Ideeën en wensen welkom

Vanzelfsprekend zijn ideeën en wensen voor een gezonde leefomgeving in het buitengebied altijd welkom. Met het uitvoeringsprogramma ligt er een basis om snel te kunnen schakelen. Mail naar pioweerterland@weert.nl