Maatregelenpakketten voor klimaatrobuust maken Schelkensbeek en Eckeltsebeek

Gepubliceerd op 25 juli 2018

eckelsebeekbijeenkomst

Waterschap Limburg en de betrokken mensen rondom de Schelkensbeek (gemeentes Beesel en Venlo) en de Eckeltsebeek (gemeente Bergen) hebben op 23 en 24 juli jl. het maatregelenpakket besproken dat moet leiden tot een klimaatrobuuste beek. Bij beide bijeenkomsten werd duidelijk dat het voorgestelde pakket de juiste aanzet is waar de streek zich in kan vinden.  Waterschap Limburg gaat nu onderzoeken op welke termijn de maatregelen tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Schelkensbeek

De aanleg van de A73 en de herinrichting van beektrajecten zorgden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek. Een langdurige hevige regenperiode zorgde in juni 2016 voor een extreem natte situatie. Har Frenken, bestuurslid Waterschap Limburg: “Belangrijk dus voor ons om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving gaande te houden. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Beesel, gemeente Venlo, Rijkswaterstaat, de LLTB en andere betrokkenen hebben we ondertussen enkele bijeenkomsten achter de rug. Zo hebben we een inloopavond over het verwijderen van overbodige duikers gehad en een overleg met het kassengebied. Samen willen we een aantal knelpunten op de korte termijn oplossen en komen tot een klimaatbestendig gebied op de lange termijn”.

Tevreden

Samen met adviesbureau Antea Group is een maatregelenpakket opgesteld dat de knelpunten in het stroomgebied van de Schelkensbeek moet aanpakken. Het maatregelenpakket is gepresenteerd en besproken met de streek. Zo werden maatregelen als het herprofileren van watergangen, gericht vergroten en verminderen van duikers en in het kassengebied watergangen scheiden tot aparte systemen voorgelegd. De aanwezigen van de bijeenkomst zijn tevreden over de gepresenteerde maatregelen. Bestuurslid PH water van de LLTB regio midden, Johan Geraats: “We gaan er vanuit dat de maatregelen ook het beoogde effect hebben, geen overvloedig water meer op de akkers! De berekeningen geven aan dat het toereikend moet zijn, al is het afwachten of de praktijk ook klopt met de theorie. We willen graag een snelle aanpak.”

Eckeltsebeek

Met de resultaten van de vorige bijeenkomst over de Eckeltebeek in het achterhoofd zijn samen met adviesbureau SWECO de kansrijke maatregelen verder uitgewerkt er is er een totaalpakket aan maatregelen opgesteld. Zo zijn maatregelen als het aanpassen van het profiel van watergangen en het aanpassen van enkele kunstwerken onderdeel van het pakket om het systeem voor de toekomst klimaatrobuust te maken.

Goed geluisterd

De aanwezigen waren positief over de maatregelen voor de Eckeltsebeek. Bestuurslid Water van de LLTB Theo Schreurs: “Deze laatste bijeenkomst heeft mij wederom vertrouwen gegeven. Er is in het maatregelenpakket goed geluisterd naar de bevindingen uit de praktijk. Iedereen doet zijn best om er weer een goed functionerende beek van te maken en ik heb er nog meer vertrouwen in dat we er in slagen om echt vooruitgang te boeken.”

Grote betrokkenheid

Na de goed verlopen bijeenkomsten voor beide beken is het zaak om de volgende stap naar uitvoering te zetten. Har Frenken: “De betrokkenheid van de streek is duidelijk te merken in de discussies over de twee beken. Het is dan ook goed dat we onze belofte om dit maatregelenpakket voor de zomer klaar te hebben kunnen inlossen. Wij staan nu aan de lat voor het gaan uitvoeren van de definitieve maatregelen. Daarbij zullen wij nauw samen blijven werken met de omgeving!”

Water in Balans

De gebieden rondom de Schelkensbeek en de Eckeltsebeek behoren tot de zes gebiedspilots van het programma Water in Balans. Dit actieprogramma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de gebiedspilots van de Schelkensbeek en de Eckeltsebeek trekt het waterschap samen op met de gemeente, agrariërs, inwoners, LLTB en Rijkswaterstaat.


Zie ook

WiB_logo_FC (Breedbeeld)