Grootschalig onderhoud regenwaterbuffer Köpkesmolen

Gepubliceerd op 5 november 2018

Aanleg regenwater buffer bij Epen 1a

Van 6 tot en met 9 november voert Waterschap Limburg grootschalig onderhoud uit aan de regenwaterbuffer Köpkesmolen. Deze buffer ligt tussen de Huisbergerstraat – Beersdalweg en Terhoevenderweg in Rennemig te Heerlen. Het waterschap baggert de bufferbodem uit en verwijdert ongewenste beplanting. Zo blijft de buffer voldoen aan zijn functie, namelijk het opvangen van water bij hoge afvoeren in de Caumerbeek. Dit verkleint de kans op wateroverlast.

Tijdens de werkzaamheden houdt het waterschap rekening met de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat het onderhoud gefaseerd wordt uitgevoerd. Het uitbaggeren gebeurt voor 50 %. Zo blijft er voldoende vegetatie staan voor vogels en andere soorten.

Uitvoering

Het uitbaggeren gebeurt met een rupsgraafmachine. Vrijgekomen beplanting en slib wordt verzameld en later met vrachtauto’s afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven. Het werk geeft geen overlast voor wandelaars in het gebied.

Opvang regenwater

Regenwaterbuffers zijn bekkens of bassins die het teveel aan (regen)water tijdelijk opvangen. Een buffer voorkomt dat het water richting beken stroomt of dat een beek juist overstroomt. Dit zorgt voor minder water- en modderoverlast en beperkt bodemerosie.