Aquaduct in America vernieuwd

Gepubliceerd op 6 september 2023

Begin dit jaar startte Waterschap Limburg met het vernieuwen van het aquaduct in America.

Het bestaande aquaduct, tevens water-verdeelwerk, werd begin jaren 60 aangelegd en was verouderd. Daardoor was het niet meer geschikt om te automatiseren. Automatisering van de waterverdeling is nodig om tijdig te kunnen reageren op veranderende weeromstandigheden.

In tijden van droogte is het belangrijk om zoveel mogelijk water vast te houden in het gebied. Maar bij hevige regenbuien stijgt het waterpeil in de watergangen stroomopwaarts van America erg snel. Om hier beter en vooral sneller op te kunnen reageren, heeft het waterschap dit water-verdeelwerk geautomatiseerd, zodat dit vanuit de Centrale Regie Kamer in Roermond kan worden aangestuurd.

Daarmee krijgt America een vertrouwd, uniek stukje waterbouw. Het aquaduct geeft America een nieuw gezicht. Om het vertrouwde beeld levend te houden, werd in overleg met de Dorpsraad van America een informatiebord geplaatst. Ter hoogte van het café Boëms-Jeu in America stroomt de watergang Grauwveen in de Kabroekse beek. Begin jaren 60 werd hier een aquaduct gebouwd. Gezien de lage ligging van de beek was het alleen met de aanleg van een aquaduct mogelijk om, onder vrij verval, water vanuit de watergang Grauwveen door te voeren richting Hegelsom. Dit was gewenst om het (tuinbouw)gebied ten westen van Hegelsom in drogere tijden te voorzien van voldoende water.

Ook anno 2023 is het gewenst om water aan te voeren richting Hegelsom, maar ook om zoveel mogelijk water vast te houden in de zogenaamde bovenlopen van sloten en beken. Keerzijde is dat deze sloten en beken, met de hevigere buien sneller vollopen en daardoor ook eerder wateroverlast kunnen veroorzaken. Om de kans op overlast te beperken, is het noodzakelijk om snel te kunnen reageren op veranderende weeromstandigheden met hevige buien. Daarom is het nodig om een aantal, tot op heden handbediende water-verdeelwerken, te automatiseren zodat zij direct reageren op veranderende waterstanden én bediend kunnen worden vanuit de Centrale Regie Kamer van het waterschap in Roermond.

Open watergang

Ter hoogte van café Boëms Jeu liep de watergang Grauwveen oorspronkelijk via een betonnen buis onder de parkeerplaats door van het café. Deze onderdoorgang (overkluizing) is verwijderd en de watergang is als open watergang verlegd richting spoorlijn, naar een nieuw geautomatiseerd waterverdeelwerk. Om te voorkomen dat storingen optreden door drijfvuil, is tevens een automatische vuilvanginstallatie aangebracht.

Cruciale assets

Aansluitend aan de nieuwe, volledig geautomatiseerde stuw, zijn ook de taluds van de beek verstevigd, om afkalving en uitspoeling te voorkomen. Hiervoor is gebruikgemaakt van natuurlijke materialen in de vorm van stapelstenen die qua aard en kleur zijn afgestemd op de omgeving.

De verbeteringen aan de watergangen en de stuw in America zorgen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen: “De driesplitsing van watergangen Grauwveen, Kabroekse Beek en aanvoerleiding Hegelsom vormden voor het waterschap een zogenaamd ‘assetknelpunt’. Het is cruciaal dat onze assets goed functioneren, zodat we het watersysteem goed kunnen beheren en snel kunnen reageren op zowel de vraag om water als steeds meer veranderende weersomstandigheden.”

Samenwerking

De plannen voor deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen met inbreng van de Dorpsraad America, gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg en omwonenden.
Het project is tot stand gekomen met steun van het ELFPO, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.


Meer informatie

Neem contact op met onze omgevingsmanager Casper de Vilder via 06 814 365 88 of per e-mail via c.devilder@waterschaplimburg.nl

Of kijk op onderstaande projectpagina: