De lozingsvergunning voor Chemelot (Circle Wastewater Services)


In 2020 heeft Waterschap Limburg een lozingsvergunning afgegeven aan Circle. Omdat Waterschap Limburg graag wil dat zo schoon mogelijk water terechtkomt in onze beken en rivieren, is de lozingsvergunning voor Circle een van de strengste, misschien wel de strengste van Nederland. Bij het afgeven van vergunningen moeten we ons uiteraard wel houden aan de geldende wet- en regelgeving (Nederlands en Europees). En natuurlijk controleren we de vergunning ook.

Waterschap Limburg heeft in 2020 een lozingsvergunning verleend aan Sitech (tegenwoordig heet dit bedrijf Circle Wastewater Services). Deze vergunning is geldig tot en met 2027. Voor het eerst in Nederland is bij deze vergunning met alle stakeholders via een zogenoemd MGA-traject overleg gevoerd. Dit is voor zover bekend ook de eerste lozingsvergunning in Nederland waarbij elke stof die geloosd mag worden met naam is genoemd. Daardoor is er een lijst met ruim zeshonderd stoffen gemaakt.

Verminderen

In de vergunning zijn strenge voorwaarden opgenomen waarbij Waterschap Limburg grenzen heeft opgezocht. Zo zit er voor bepaalde stoffen een verplichting in om tijdens de looptijd van de vergunning de lozing te verminderen.

Tegelijkertijd hebben we ook naar de toekomst gekeken en zijn er in de vergunning  onderzoeksverplichtingen opgenomen. Een daarvan gaat over de vermindering van de lozing van plastics. Dit onderzoek heeft Circle eind 2023 naar ons gestuurd. We wachten nu op aanvullende gegevens. Waterschap Limburg kan, als dit op basis van het onderzoek blijkt, daarna de vergunning aanpassen.

Controle/handhaving

Ook staat in de vergunning hoe de controle moet plaatsvinden: Circle moet elke dag monsters nemen van het water dat naar de zijtak van de Ur gaat en de resultaten aan ons doorgeven. Waterschap Limburg controleert onaangekondigd elke maand een week lang of Circle goed gemeten heeft en de juiste resultaten heeft doorgegeven.

Specifieke stoffen benoemd

Deze vergaande vorm van vergunningverlening heeft dus tot doel om zo schoon mogelijk water in onze rivieren te krijgen. Waterschap Limburg begrijpt dat er mensen en instanties in onze samenleving zijn, die nog strengere vergunningsvoorwaarden willen opleggen voor lozingen van afvalwater, en dat zouden wij ook willen, maar op basis van de geldende wet- en regelgeving lukt dat nu (nog) niet. Feit is dat er 597 bedrijven in België en Nederland (via verschillende vergunningverleners) een lozingsvergunning hebben op de Maas, en er maar één is (die overigens indirect loost op de Maas) waarin precies staat welke specifieke stoffen geloosd mogen worden. Dat is de vergunning voor Circle. In de andere vergunningen is dat veel minder hard opgeschreven.

We hebben de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet op weg naar een schonere Maas. Er is zelfs sprake van Europese belangstelling voor onze transparante en open werkwijze. Ook in 2024 zetten we deze open en transparante werkwijze voort.

Uitspraak rechter over vergunning

De rechtbank oordeelde op 5 juli 2024 dat het waterschap niet had mogen eisen dat er chemievrij gekoeld moet worden op het Chemelotterrein in Geleen. Het waterschap gaf aan dat de strenge voorwaarden van de vergunning bedoeld waren om schoon water in de beken en rivieren te waarborgen, maar de rechtbank vindt dat het waterschap onvoldoende is nagegaan of deze voorwaarden technisch uitvoerbaar zijn.

Daarnaast werd geoordeeld dat de immissietoets niet effectief is voor het beheren van lozingen tijdens onderhoudswerkzaamheden en dat het waterschap geen goedkeuring mag geven voor deze werkzaamheden. Waterschap Limburg gaat de uitspraak de komende weken bestuderen en besluit daarna of er hoger beroep wordt aangetekend bij de Raad van State. De uitspraak zal ook worden meegenomen bij de afgifte van een nieuwe vergunning na het aflopen van de huidige in 2027.