Nieuwe waterwetvergunning voor Sitech Services BV

Gepubliceerd op 16 december 2020

Mail (19)

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg verleent Sitech Services BV een nieuwe waterwetvergunning voor de lozing van afvalwater van het Chemelot terrein. De nieuwe vergunning heeft een looptijd van 7 jaar. Aan de vergunning is een intensief traject met alle betrokken partijen (Sitech, drinkwaterbedrijven WML, Evides en Dunea, Rijkswaterstaat, provincie Limburg)  vooraf gegaan. Om de drinkwatervoorziening uit de Maas ook de komende jaren veilig te stellen is de nieuwe vergunning een stuk strenger dan de vorige.

Waterschapsbestuurder Josette Van Wersch: “Ik ben blij met de nieuwe vergunning die er nu ligt. Het gaat om een zeer complexe vergunning omdat op het Chemelotterrein bijna 60 fabrieken staan die via een professionele zuiveringsinstallatie stoffen richting  de Maas lozen. Uit de Maas wordt drinkwater gewonnen. Ook dat gegeven maakt dat het een complex dossier betreft.”

In de zomer nam het bestuur van het waterschap al een ontwerpbesluit voor de nieuwe waterwetvergunning. Daarop zijn 70 zienswijzen ingediend van 19 organisaties, onder andere van Sitech zelf. In het belang van de drinkwatervoorziening heeft het bestuur van Waterschap Limburg besloten de reductieadviezen van deskundigen van Rijkswaterstaat (immissietoets), het RIVM (waterbezwaarlijkheid) en juristen over te nemen. Dit betekent dat de reductie van de lozing van een aantal stoffen gefaseerd gedurende de looptijd van de vergunning, doch uiterlijk  in 2027, behaald moet zijn. De nieuwe vergunning wordt 23 december officieel gepubliceerd op deze site.

Bestuurder Josette Van Wersch: “Drinkwater is een gezamenlijk belang, daar is iedereen het ook over eens. Wij zijn er van overtuigd dat Sitech de afspraken die zijn vastgelegd in de nieuwe vergunning voor verdere reductie nakomt. Om daar op toe te zien blijven het waterschap en de andere partijen ook de komende jaren in overleg.”