Wijziging regelgeving onttrekkingenbeleid oppervlaktewater


Het waterschap heeft de huidige regels voor het onttrekken van oppervlaktewater bijgesteld. De reden hiervoor zijn de ervaringen uit de langdurige droogteperioden in de afgelopen jaren.

Zo constateerden wij onder andere meer droogval van beken. Ook zaten er enkele onduidelijkheden in de huidige regels. Wat houden de wijzigingen precies in?

Beschikbaarheid van voldoende water wordt een belangrijker uitgangspunt

We zien in de praktijk veel verschillen tussen de afvoerpatronen van beken in ons beheergebied. Sommige beken worden gevoed door kwel vanuit nabijgelegen gebieden, andere zijn volledig afhankelijk van regenval. Sommige beken hebben extra voeding uit bijvoorbeeld effluent of zijn aangesloten op het wateraanvoersysteem.

We maken vanaf 2024 onderscheid op basis van deze karakteristieken en delen de beken op in 3 klassen. Beken met groot risico op droogval en ook hogere ecologische waarden krijgen een onttrekkingsverbod van 1 april – 1 oktober. Beken die juist een heel laag risico kennen op droogval (bijvoorbeeld de Roer), worden pas later meegenomen in onttrekkingsverboden.

Nieuwe definitie kapitaalintensieve teelten

Er was de afgelopen jaren tijdens droogteperioden regelmatig discussie in het veld over de vraag ‘is een teelt kapitaalintensief of niet’. Kapitaalintensieve teelten mogen namelijk langer beregend worden. In de nieuwe regelgeving is een verdeling gemaakt op basis van saldoberekeningen van de Wageningen Universiteit. We maken onderscheid tussen 2 klassen:

  • Niet kapitaalintensief (Saldi lager dan €10.000 euro per hectare).
  • Kapitaalintensief (Saldi hoger dan €10.000 euro per hectare).

Op basis hiervan is een lijst samengesteld. De saldi worden elke 3 jaar geactualiseerd zodat ook rekening gehouden wordt met marktontwikkelingen.

Overige wijzigingen

Naast genoemde hoofdwijzigingen zijn er kleine wijzingen in meetmethode aangebracht. Bijvoorbeeld om te bepalen wanneer een onttrekkingsverbod in werking treedt. Met de wijzigingen willen we beter inspelen op het veranderend klimaat en het risico op langdurige droogval van beken beperken. Aan de andere kant willen we het schaarse water op een eerlijke manier verdelen en daarbij de kapitaalintensieve teelten zoals bijvoorbeeld boomteelt of fruitteelt langer gebruik laten maken van het nog beschikbare water in de beken.

Meer informatie

Via de officiële bekendmakingen is de ontwerpbesluittekst te vinden waarop een zienswijze kan worden ingediend.   Bekijk de bekendmaking hier.