Start projectverkenning Roggelsebeek en Neerpeelbeek

Gepubliceerd op 11 januari 2024

Roggelsebeek (Breedbeeld)

Waterschap Limburg start met de verkenning om de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek natuurlijk en waar mogelijk klimaatrobuuster in te richten. De focus van de verkenning ligt op ecologie en biologische waterkwaliteit, zodat de beek gaat voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bewonersavond georganiseerd om de kansen en knelpunten in het plangebied te bespreken.

In de jaren ‘60 en ‘70 zijn de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek rechtgetrokken. Bepaalde trajecten van deze twee beken zij destijds diep ingesneden in het landschap. Ze zijn daarom gevoelig voor droogte. Dit heeft een negatief effect op de aanwezige en potentiële natuur. Binnen de verkenning wil het waterschap onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de inrichting van de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek aan te passen. Diverse maatregelen kunnen effectief zijn, zoals het aanbrengen van variatie in het profiel van de beek of het vergroten van de structuur in de beek. Tijdens de verkenning bekijken we welke maatregelen het meest passend zijn. Ook kijken we naar meekoppelkansen. Dit zijn knelpunten of wensen uit de omgeving die we in het project meteen mee kunnen nemen.

Bewonersavond 17 januari

Het waterschap organiseert op woensdag 17 januari van 19:30 tot 21:00 een bewonersavond. Inlopen kan vanaf 19:15. Deze vindt plaats bij Gemeenschapshuis Roggel, Pastoor Hanraetsstraat 7a, in Roggel. De omgeving kan zich hiervoor aanmelden via het digitale aanmeldformulier.

Tijdens deze avond kan de omgeving meedenken over de kansen en knelpunten in het plangebied. Er is een plenaire aftrap en vervolgens kan er aan de hand van gebiedskaarten van gedachten gewisseld worden.

Kaderrichtlijn Water en toekomstbestendigheid

Het waterschap wil voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is opgesteld om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te beschermen en verbeteren. Ook wil het waterschap de beeksystemen toekomstbestendig proberen te maken.

De Roggelsebeek is één van de beken die oorspronkelijk al voorkwam in het gebied. We willen daarom, waar mogelijk, ruimte geven aan de natuurlijke processen. Zo verbeteren we de biologische waterkwaliteit en ecologie. De beek wordt daardoor weer geschikt voor typische waterplanten en waterdieren, die hier van oorsprong thuishoren.

Meer informatie

Actuele informatie en achtergronddocumenten over project ‘Herinrichting Roggelsebeek en Neerpeelbeek’ zijn te vinden via de projectpagina op de website van het waterschap.