Nieuw Bergen zomer 2025 hoogwaterveilig


Graafmachine starthandeling Bergen

Vanmiddag gaven wethouder Antoon Splinter en bestuurder Jeroen Achten het startsein voor de uitvoering van dijkversterking Nieuw Bergen. Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen is vorig jaar begonnen met de voorbereidende onderzoeken en begint nu met de werkzaamheden aan de dijk. De dijk wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van ruim 1,5 kilometer naar ruim 2,5 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. Eind zomer 2025 is Nieuw Bergen hoogwaterveilig.

Werken aan hoogwaterveiligheid

Met drie dijkversterkingsprojecten die gereed zijn (Blerick – Bij de oude gieterij, Beesel en Heel) en nog een project dat in uitvoering is (Steyl – Maashoek), is Nieuw Bergen het vijfde project dat wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg.
Vorig jaar maart is de aannemer begonnen met de voorbereidingen voor de dijkversterking. Dan gaat het om de verschillende onderzoeken zoals archeologie, ontplofbare oorlogsresten, grondonderzoeken, flora en faunaonderzoek en het verder uitwerken van het ontwerp, maar ook bomenkap en verleggingen van kabel en leidingen. Vanaf vandaag wordt daadwerkelijk aan de dijk gewerkt door deze te versterken en verhogen. Dit betreft grotere grondwerkzaamheden.

Jeroen Achten, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “In de samenwerking met de aannemer en omgeving zoeken we naar de beste oplossingen. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken maar we doen wel ons best. We proberen rekening te houden met wat er speelt in de omgeving zoals bij het deelgebied Heukelom waar de impact op de agrarische bedrijfsvoering zeker speelt waar de dijk de opstallen op meerdere plekken scheidt van de agrarische gronden.”

Gijs Ploegmakers van Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen: “Een dijkversterking kan een heftige ingreep zijn voor de omwonenden. Daarom betrekken wij hen bij onze werkzaamheden en houden wij waar dat kan rekening met hun belangen en wensen. Daarnaast werken wij zoveel mogelijk emissie loos door inzet van elektrische machines zoals kranen, shovels en vrachtwagens en groene energie. Op deze manier is de overlast voor de omgeving ook minder.”

Wat gaat er gebeuren?

De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van de aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de huidige 1,8 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,7 kilometer lang.

Het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond en aanbrengen van damwanden voor het versterken van de dijk vindt vanaf nu tot in 2025 plaats. Eerst vindt de versterking van de dijk in Nieuw Bergen plaats, daarna in het Heukelomse deel.

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: “In Limburg ligt een grote opgave aan dijkversterkingsprojecten. Het belang hiervan hebben we in 2021 maar ook weer afgelopen december gezien. Het is geweldig dat ook dit stuk nu wordt versterkt.”

Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen: “De dijkversterkingsopgave is gecombineerd met behoud van het bijzondere terrassenlandschap en de waardevolle bomen in het gebied. De komende periode is er bouwoverlast maar dat is gelukkig tijdelijk. Straks is het weer hoogwaterveilig wonen, werken en recreëren in Nieuw Bergen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.
Dijkversterking Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.