Financiële tegemoetkoming voor agrariërs bij maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg


Waterschap Limburg zet zich ook dit jaar in om agrariërs te ondersteunen bij het vasthouden van water op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. De stimuleringsregeling die de afgelopen twee jaar actief was, heeft niet alleen bijgedragen aan het verminderen van wateroverlast, maar heeft ook positieve effecten gehad op de agrarische teelt zelf. Voor het teeltseizoen 2024 wordt de regeling opnieuw opengesteld, waarbij de aanvraagprocedure vereenvoudigd is ten opzichte van het eerste jaar om de toegankelijkheid te vergroten.

Het programma Water in Balans van Waterschap Limburg pakt wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan. In samenwerking met agrariërs en andere betrokken partijen wordt gezocht naar effectieve maatregelen om water vast te houden in het landelijk gebied van Zuid-Limburg, met als doel zowel wateroverlast als droogte effectief te bestrijden.

Waterbewust

Met de nadruk op een waterbewuste benadering, roept het waterschap agrariërs op om bij het maken van teeltplannen voor het komende seizoen ook rekening te houden met de mogelijkheden om de kans op waterafstroming op hun percelen te beperken. De stimuleringsregeling, een mix van mogelijke maatregelen biedt financiële ondersteuning die agrariërs kunnen nemen om water vast te houden.

Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, benadrukt het belang van de deelname van agrariërs aan deze regeling: "Door deel te nemen leveren agrariërs niet alleen een bijdrage aan het verminderen van wateroverlast  ze doen ook ervaring op met een andere manier van telen en naar percelen kijken en kunnen ook profiteren van positieve effecten bij droogte op de agrarische teelt zelf."

De maatregelen op vernieuwde website

De stimuleringsregeling voor het teeltseizoen 2024 heeft betrekking op diverse maatregelen, waaronder de aanleg van landbouwbuffers,  aardappeldrempeltjes, het optimaliseren van de groenbemesterteelt en nog veel meer. Het waterschap heeft de aanvraagprocedure vereenvoudigd om de drempel voor deelname te verlagen.

De vernieuwde webpagina's met informatie over de 14 maatregelen zijn nu beschikbaar en te vinden op:  www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling

Op deze pagina's kunt u gedetailleerde informatie vinden over de regeling, inclusief de voorwaarden en de herziene aanvraagprocedure. Daarnaast bieden wij uitgebreide informatie over alle beschikbare maatregelen.

Aanvraag

De regeling is voor agrarische bedrijven en de aanvraagperiode loopt van 15 februari 2024 tot en met 31 mei 2024. Aanvragen kunnen ingediend worden via www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling is onderdeel van het programma Water in Balans. Water in Balans blijft een prioriteit voor Waterschap Limburg, dat samen met de omgeving blijft werken aan gerichte maatregelen om wateroverlast te verminderen. Meer informatie over het programma is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans