Waterschap Limburg samen met gemeente Beekdaelen aan de slag


Op woensdag 15 november tekenden gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg een uitvoeringsovereenkomst voor het project Hegge in Schinnen.

In deze overeenkomst staat welke partij verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden en wanneer deze klaar moeten zijn. De gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg zetten samen de schouders onder het aanpakken van wateroverlast.

In het verleden heeft in Hegge meerdere keren wateroverlast plaatsgevonden. Naar aanleiding van de klimaatverandering is opnieuw wateroverlast ontstaan. Door de intensiteit van de buien en de meegesleurde modder is veel overlast én schade.

In de huidige situatie stroomt het water bij hevige neerslag vanuit het landelijke gebied naar de woningen van het buurtschap Hegge. De combinatie met water uit de stedelijke omgeving zorgt voor wateroverlast in en rondom de woningen. Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen willen daarom de wateroverlast in Hegge verminderen. Hiertoe is een pakket aan maatregelen samengesteld en beschreven in het projectplan Waterwet.

Tekenen uitvoeringsovereenkomst Hegge
Tekenen uitvoeringsovereenkomst Hegge

Maatregelen

Op hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit het aanleggen van een regenwaterbuffer. Het water van  de buffer wordt via een ondergrondse leegloopleiding naar de bermsloot van de A76 geleid. Inmiddels zijn er ter voorbereiding op deze werkzaamheden een aantal proefsleuven gemaakt om de exacte posities van de bestaande kabels en leidingen in de stoep te bepalen.

Planning en uitvoering

De (voorbereidende) werkzaamheden gaan van start in de week van 8 januari 2024. Dit omvat het plaatsen van de bouwkeet, het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van een bemaling om de werkzaamheden onder droge omstandigheden uit te voeren.

Na de voorbereidende werkzaamheden wordt er verdergegaan met de aanleg van de leegloopleiding. De start is vanaf Hegge 96, en op die manier wordt er een weg gewerkt door de straat, naar de nieuwe regenwaterbuffer. Vervolgens wordt de buffer en het toegangspad gerealiseerd, gevolgd door werkzaamheden bij Eyskensweg, buffer Diependaalseweg en in de buurt van het Gasunieterrein.