Meer slagkracht voor water(kwaliteit) door LPLG


De provincie Limburg heeft het eerste concept van het gebiedsprogramma Limburgs Landelijk Gebied aangeboden aan minister Van der Wal.

Arnold Jansen (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “We zijn erg blij dat het eerste concept er ligt. We hebben als waterschap een aanzienlijke inspanning geleverd om onze doelen voor water(kwaliteit) en natuur in het plan geborgd te krijgen. Voor ons is dit een cruciale stimulans voor het realiseren van de opgave van de Kader Richtlijn Water in 2027.”

Drie thema’s

Binnen het LPLG zijn er drie hoofdthema’s: klimaat, natuur en water(kwaliteit). Voor het thema water staat Waterschap Limburg als trekker aan de lat. Ook zijn wij nauw betrokken bij het onderdeel natuur, vanwege het belang van water voor natuurherstel.

Belangrijke onderdelen voor waterschap

In het LPLG zitten belangrijke onderdelen voor het waterschap waar we als Limburg hopelijk zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen gaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De grondbank: het waterschap wil proactief aan de slag met anticiperende grondaankopen die vorm zouden moeten gaan krijgen in een Limburgse grondbank.
  • Herstel van sponswerking van het landschap: vernatting door het verhogen van het grondwaterpeil en het beperken van grondwateronttrekkingen.
  • Beekdalbrede benadering: klimaatbestendiger maken van onze beken en beekdalen door een andere inrichting. Naast herstel van de waterkwaliteit is dit ook belangrijk voor droogtebestrijding en aanpak wateroverlast.
  • Verminderen van concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld door evenwichtsbemesting en bodemverbetering.

Slagkracht

Door het LPLG worden partijen verplicht en ook gefinancierd om mee te helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Als waterschap zijn we hier erg blij mee, want we hebben de omgeving hard nodig voor het realiseren van de KRW-doelen. Zonder geld vanuit het Rijk kunnen de extra inspanningen niet op korte termijn worden uitgevoerd.

Kader Richtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit en ecologie van de Europese wateren aan vastgestelde eisen moeten voldoen. Ook de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater moeten op orde zijn. De richtlijn is sinds eind 2000 van kracht. In beginsel moeten de doelstellingen in 2027 zijn bereikt. Er worden activiteiten en maatregelen uitgevoerd die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren. Voor Waterschap Limburg is deze richtlijn bepalend voor projecten die gericht zijn op waterkwaliteit, -kwantiteit en onderhoud.