Samenwerking partners en omgeving voor gebiedsontwikkeling Vierwaarden in volle gang

Gepubliceerd op 5 december 2023

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officieel de samenwerking voor Vierwaarden. In de overeenkomst leggen partners afspraken vast over hun gezamenlijke aanpak voor gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Eind vorig jaar startte al de verkenningsfase voor dit project in het Maasdal ten noorden van Venlo.

Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zoeken de partners naar een samenhangend pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid én aan een mooie, leefbare omgeving. Dijkversterking, rivierverruiming, ruimtelijke kwaliteit, natuur en ruimtelijke ontwikkeling, gaan dan ook hand in hand binnen de gebiedsontwikkeling Vierwaarden.

Met de omgeving

Eind vorig jaar is de verkenningsfase voor Vierwaarden gestart. Daarbij betrekt het Waterschap, als trekker van het project, mensen uit Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Arcen. Via informatiebijeenkomsten, inloopbijeenkomsten en ontwerpateliers in de verschillende gebieden, denken inwoners en ondernemers mee over mogelijke oplossingen.
Jeroen Achten, bestuurder Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Waterschap Limburg: “Het is heel waardevol voor ons dat mensen uit de omgeving met ons aan de tekentafel staan om mee te ‘puzzelen’ aan mogelijke oplossingen. We doen het uiteindelijk voor deze inwoners en ondernemers. Daarbij willen we het gebied niet alleen veiliger maken, maar ook mooier achterlaten. We doen het echt samen. Zowel met mensen uit de omgeving als met de partners met wie we zojuist een handtekening hebben gezet onder onze samenwerking. Ik ben er trots op deze gebiedsontwikkeling, die veel kansen biedt voor de omgeving, mogelijk te maken.”

Kansen aangrijpen voor ontwikkeling natuur en recreatie

Een belangrijk onderdeel binnen Vierwaarden is de dijkversterking en dijkverlegging van Velden en Venlo-Noord. Het gebied achter deze dijken behoort formeel nog tot het rivierbed. Dit betekent dat dit gebied bij hoogwater óók ruimte moet bieden aan de Maas. Ruimte voor maatregelen om de waterstand te verlagen wordt niet alleen in Venlo-Noord en Velden gezocht, maar ook in Grubbenvorst, Lottum en ten noorden van Arcen. De partners grijpen het project tegelijkertijd aan voor het aanleggen van extra natuur en het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gebieden. Daarbij bekijken we de mogelijkheden voor de inpassing van de jachthaven in het plangebied bij Venlo-Noord.

Informatiebijeenkomsten in maart

Deze maand staan de laatste ontwerpateliers op het programma. Daarna gaat het waterschap aan de slag met het uitwerken van alternatieven voor het hele projectgebied. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke oplossingen het waterschap verder onderzoekt en welke afvallen. De alternatieven die doorgaan, worden verder onderzocht in een Milieu Effect Rapportage (MER). Naar verwachting wordt de NRD begin april ter inzage gelegd. “Voordat het zover is, organiseren we in maart weer een aantal informatiebijeenkomsten”, vertelt Sjoerd Haitsma, omgevingsmanager. “We vinden het belangrijk om een goede toelichting te geven op zo’n formeel document als de NRD, dat als ingewikkeld kan worden ervaren. We leggen dan uit waarom bepaalde oplossingsrichtingen zijn gekozen en waarom andere afvallen. En welke effecten, zoals geluid, natuur, waterkwaliteit, we precies willen onderzoeken. Daarover gaan we graag met de omgeving in gesprek.”

Ondertekening-Vierwaarden