Samen aan de slag met aanpak wateroverlast in Simpelveld


Waterschap Limburg en de gemeente Simpelveld slaan de handen ineen om wateroverlast aan te pakken. De kernen Simpelveld en Bocholtz zijn onderdeel van dit project. Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in de dalen van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Op 5 juli werd een intentieovereenkomst getekend.

Wethouder Wiel Schleijpen en bestuurder Josette Van Wersch tekenden een intentieovereenkomst, waarin zij aangeven samen aan de slag te gaan met het terugdringen van de wateroverlast in het gebied.

Ondertekening Simpelveld_2

De wateroverlast wordt onder meer veroorzaakt doordat bij hevige regenval, in korte tijd, veel water vanuit de hellingen via de beken naar beneden komt. In het verleden zijn er al verschillende

maatregelen uitgevoerd. Het verhard oppervlak zoals wegen en parkeerplaatsen zorgen ervoor dat regenwater niet in de bodem kan infiltreren en daardoor sneller naar de beken stroomt. Daarnaast vragen de klimaat-ontwikkelingen om meer aanpassingen.

Intentieovereenkomst

Wethouder van gemeente Simpelveld, Wiel Schleijpen: ‘’Dankzij het ondertekenen van de intentieovereenkomst tussen gemeente Simpelveld en Waterschap Limburg bundelen we de ervaring van twee sterke krachten. Samen kunnen we immers meer betekenen dan afzonderlijk. De hevige regenval die onze regio eind vorige maand opnieuw teisterde, kunnen we niet in zijn geheel voorkomen. De huidige watersystemen in Nederland zijn niet berekend op de korte en hevige stortbuien die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Middels deze samenwerking gaan we onze inspanning vergroten zodat in de toekomst de gevolgen van  deze hevige regenval minder ingrijpend worden voor onze inwoners. Samen met het waterschap proberen wij de wateroverlast in onze gemeente in kaart te brengen. Uw inbreng is hierbij van belang. Reeds genomen maatregelen en maatregelen die op de planning staan worden hierdoor opnieuw onder de loep genomen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen veel vooruitgang kunnen boeken!‘’

Intentieovereenkomst Simpelveld_3

Bestuurder van Waterschap Limburg, Josette Van Wersch: ‘’Ik vind het fijn dat we nu echt van start kunnen gaan in Simpelveld en Bocholtz. Samen met de inwoners en de gemeente gaan we verkennen welke maatregelen wateroverlast in het gebied effectief kunnen beperken. Daarvoor hebben we als waterschap de omgeving nodig.’’

Doe mee

De gemeente en het waterschap kijken samen naar mogelijke oplossingen. Hierbij zoeken ze de samenwerking met elkaar en de omgeving op. Input vanuit de omgeving is namelijk essentieel om tot een gedragen en effectief maatregelenpakket te komen. Meedoen kan via www.waterschaplimburg.nl/simpelveld

Informatieavonden

In het voorjaar vonden de eerste informatieavonden plaats voor de inwoners van Bocholtz en Simpelveld, om ervaringen en ideeën te delen. In het najaar komt er een vervolg op deze eerste informatieronde, waarin we de stand van zaken met de betrokken inwoners bespreken.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans