Overheden en grondeigenaren verkennen gebiedsontwikkeling Dorperpeel


verkenningsgebied_dorperpeel (Breedbeeld)

De gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg, de provincie Limburg en grondeigenaren van percelen rond de Dorperpeelweg in America starten een gezamenlijke verkenning om te onderzoeken op welke manier het gebied (300 hectare), dat veel last heeft van water- en droogteproblematiek, her ontwikkeld kan worden. Partijen hebben reeds besloten de intentieoverkomst te gaan ondertekenen.

Het realiseren van de natuurdoelen, het klimaatbestendig inrichten van de bufferzone rond het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel én het bieden van perspectief voor de agrarische sector krijgen een prominente plaats in de verkenning. Hiervoor is transitie van de landbouwgebied noodzakelijk. Ook heeft de gemeente Horst aan de Maas de ambitie om in 2030 voor 50 procent klimaatneutraal te zijn. In de verkenning worden onder meer de mogelijkheden onderzocht van een gecombineerd, meervoudig ruimtegebruik, met inzet van zonne-energie als een van de opties.

De partijen gaan gezamenlijk verkennen op welke wijze en onder welke voorwaarden een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk is die bijdraagt aan deze doelen.

Draagvlak

Partijen hebben voor de uitvoering van deze Intentieovereenkomst de ‘Werkgroep Dorperpeel’ opgericht. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, het waterschap en van de initiatiefnemer, het Samenwerkingsverband Dorperpeel. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de grondeigenaren en zonne-ontwikkelaar Ampyr Solar Europe.

De verkenning zal verschillende scenario’s opleveren. Met grote zorgvuldigheid en in overleg met alle betrokkenen zullen de partijen daaruit een voorkeurscenario kiezen. De verkenning volgt nadat diverse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met direct omwonenden en belanghebbenden. Daaruit moet blijken of de verkenning kan rekenen op steun vanuit de directe omgeving.

Op de hoogte blijven

De werkgroep kijkt momenteel naar een digitaal platform om informatie tijdens de gebiedsontwikkeling te bundelen. In de tussentijd wordt de directe omgeving op de hoogte gehouden met bewonersbrieven en nieuwsberichten in de lokale media.

Vragen over de gebiedsontwikkeling kunnen gesteld worden aan Johan Overtoom via samen@dorperpeel.nl of telefonisch via 085-7606685