Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor Zuid-Limburg

Gepubliceerd op 22 juni 2023 (om 9:56)

Waterschap Limburg stelt vanaf donderdag 22 juni 12.00 uur een onttrekkingsverbod in voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Zuid-Limburg. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen. Het geldt dus niet alleen voor de beregening van landbouwpercelen, maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van tuinen met water uit beken en sloten. Hiermee wil het waterschap een verdere daling van de waterpeilen voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur tegengaan. Het verbod geldt tot uiterlijk tot 1 oktober 2023. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd of worden ingetrokken.

Droogte in Limburg

Chrit Wolfhagen, lid van het dagelijks bestuur: “Het is al sinds 12 mei droog en warm. We zien deze week gelukkig wel wat regen. Maar dat zal wellicht onvoldoende zijn. Het blijft te droog. We hebben in de winter en een deel van het voorjaar flink aan waterconservering gedaan, samen met de agrariërs. Er is in die periode ook veel neerslag gevallen. Maar de opgebouwde watervoorraad raakt snel op. Dit komt door een combinatie van verdamping (van bomen en planten), hoge temperaturen en een droge noordoostelijke wind. Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel. Het is belangrijk dat deze zo min mogelijk droogvallen. Met de maatregelen die we nemen, proberen we vissterfte en schade aan bijzondere soorten te voorkomen. Ook willen we hiermee de grondwaterpeilen zo lang mogelijk op niveau houden.

Noord- en Midden-Limburg

Voor Noord- en Midden-Limburg heeft de situatie de kritische grens nog niet bereikt. Afhankelijk van de hoeveelheid regen die gaat vallen, kan er ook een onttrekkingsverbod komen voor Noord- en Midden-Limburg.

Uitzonderingen en ontheffing

Het verbod geldt niet voor onttrekking van oppervlaktewater dat als drinkwater voor het vee wordt gebruikt. Het geldt ook niet voor onttrekkingen uit oppervlaktewater ten behoeve van de bepaalde kapitaalintensieve teelten om een misoogst van bijvoorbeeld meerjarige boom- of plantenteelt te voorkomen.

Twee sporen tegen klimaatverandering

Door klimaatverandering zien we steeds extremer weer. Erg natte periodes, maar ook hele droge. Waterschap Limburg volgt twee sporen tegen de gevolgen van droogte namelijk maatregelen op lange en korte termijn.

Lange termijn

Om te zorgen voor een robuust watersysteem is een intensieve en effectieve samenwerking tussen de partijen in Limburg noodzakelijk. Meer grondwater vasthouden, minder onttrekken en meer aanvullen. Op 17 november 2022 tekenden ruim dertig partijen voor een gezamenlijke aanpak: de Intentieverklaring Voldoende Zoetwater.

Josette Van Wersch: ‘’We hebben te maken met een sluipmoordenaar. Het grondwaterpeil in Limburg zakt steeds verder weg. Beken, vennen en venen vallen droog, boswachters zien natuur verdorren. Agrariërs zien hun landbouwproductie achteruitgaan en vrezen voor de oogst. En vergeet niet onze veiligheid: de kans op natuurbranden wordt groter. Daarom werken we samen met alle partijen in Limburg om de droogteproblematiek structureel aan te pakken.’’

Korte termijn

Naast een onttrekkingsverbod neemt het waterschap nog andere maatregelen:

- Stuwen blijven in de hoogst mogelijke stand.

- Het uitvoeren van extra inspecties om de situatie in de beken te volgen en te zien welke beken meer risico hebben op droogval.

- Het aanpassen van ons maaibeleid. Op sommige plekken maaien we niet meer en op andere plekken maar voor de helft om opwarming van de beek te remmen en   schaduw in de beek te houden.

- Blijven monitoren. Vanuit de Centrale Regiekamer houden we de waterstanden en waterafvoeren dagelijks in de gaten.

- Inzetten van pompen om meer water in de beken te krijgen en het water beter te laten stromen.