Kaderbrief geeft richting aan uitdagingen Waterschap

Gepubliceerd op 6 september 2023

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft vandaag de uitgangspunten voor de begroting aangeboden aan het algemeen bestuur. Die uitgangspunten staan in de Kaderbrief Plus 2024 en zijn een uitwerking van het Bestuursprogramma 'Balanceren met lef’ dat begin juni door de coalitiepartijen in het waterschapsbestuur is onderschreven.

Het Waterschap Limburg en ook de zusterorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg staan voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. De coalitiepartijen hebben in het bestuursprogramma al aangegeven daar de verantwoordelijkheid voor te willen nemen. In de nu gepresenteerde Kaderbrief staat op hoofdlijnen hoe deze uitdagingen en investeringen vorm moeten krijgen en met name ook welke organisatorische aanpassingen er nodig zijn om de komende jaren daadwerkelijk de kernopgaven uit te kunnen voeren.

Kernopgaven

Van groot belang is dat er wordt geïnvesteerd in de organisatie van het Waterschap Limburg. De basis moet op orde zijn zodat de komende jaren doorgepakt kan worden op de thema's die hoog op de prioriteitenlijst staan. Dan gaat het uiteraard om meer dan alleen de wettelijk taken. Hoogwaterbescherming van de Maasvallei, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en ecologie, zuiveren en waterketen en crisisbeheersing zijn de kernopgaven die de komende jaren versterkt opgepakt worden.

Enkele concrete voorbeelden die in de Kaderbrief benoemd worden, zijn extra mensen en middelen voor aanleg en versterking van waterkeringen en voor inspectie- en onderhoudsmaatregelen. Ook komen er extra meetsystemen in beken om inwoners sneller en nauwkeuriger te kunnen waarschuwen bij mogelijke wateroverlast, via een centrale regiekamer die 24/7 bezet is.

Daarnaast werken we aan beekherstel en stimuleren we bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Een ander voorbeeld is de muskusrat- en beverratbestrijding die extra capaciteit vergt. Voor de waterzuivering wordt de komende tijd onder meer extra ingezet op de problematiek van medicijnresten in het rioolwater.

Begroting

De in de kaderbrief genoemde ontwikkelingen en uitgangspunten krijgen in de begroting 2024 een concrete uitwerking. Dat de ambitieuze, maar ook noodzakelijke uitdagingen van invloed zijn op de tarieven voor volgend jaar, is al in het bestuursprogramma aangekondigd. De begroting wordt begin oktober verwacht.