Bewonersmiddag Geleenbeek Schinnen-Terborgh


Geleenbeek Schinnen-TerborghTim (Breedbeeld)

Waterschap Limburg gaat de Geleenbeek in Schinnen aanpakken bij Kasteel Terborgh. Het verkennend onderzoek is gedaan. Inmiddels liggen er verschillende ontwerpen op tafel. Deze ontwerpen deelt het waterschap graag met de omgeving tijdens een bewonersbijeenkomst op dinsdag 11 juli tussen 16.00 en 19.00 uur, bij gasterij Kasteel Terborgh, Heisterbrug 119 in Schinnen. We kiezen dan een voorkeursvariant die we gaan uitwerken. Zo komt er een plan dat past bij de wensen en behoeften van de omgeving.

Directe aanleiding voor dit project is dat er regelmatig bomen in de beek vallen die doorstroming van de Geleenbeek belemmeren. Door opstuwing als gevolg van de omgevallen bomen kan wateroverlast ontstaan. Ook leiden de obstakels tot uitspoelingen, met risico voor de kwetsbare leidingen in de oevers. De lastige bereikbaarheid van het terrein maakt het onderhoud in dit gebied extra moeilijk.

Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de problemen aan de Geleenbeek en de ontwerpvarianten voor de watergang uitgelegd.

Definitieve oplossing

In het najaar van 2022 verwijderde het waterschap Limburg verschillende hogere bomen in en langs de Geleenbeek te Schinnen; vanaf Terbrug tot Oude Kerk. Het verwijderen was nodig om directe schade aan kwetsbare leidingen langs de Geleenbeek te voorkomen.

Deze werken werden uitgevoerd, vooruitlopend op de definitieve maatregelen. Het definitieve plan wil het waterschap in goed overleg met de omgeving opstellen. Dit doet het waterschap samen met ingenieursbureau ViForis. Ook vindt afstemming plaats met Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg, de GasUnie, gemeente Beekdaelen, Gasterij Kasteel Terborgh en Natuurmonumenten.

Biodiversiteit

Het definitieve plan biedt oplossingen om kabels en leidingen in het gebied te beschermen tegen verdere uitspoelingen. Daarbij streeft men naar een natuurlijke inrichting met een vrij meanderende beek. Het plan biedt kansen voor biodiversiteit en het waterpeil van de Geleenbeek. Ecologen en hydrologen leveren hierbij hun inzicht en kennis. Temeer omdat het gebied deels aan een Natura2000 gebied grenst. Bij dit alles wordt steeds de omgeving betrokken en geïnformeerd. Het streven is om de noodzakelijke werkzaamheden eind 2023 uit te voeren.

Aanmelden

De bewonersmiddag is gratis toegankelijk. Aanmelden voor de bewonersavond kan tot en met 10 juli a.s. bij omgevingsmanager c.devilder@waterschaplimburg.nl