Begroting 2024 Waterschap in teken van verantwoordelijkheid nemen


Verantwoordelijkheid nemen voor nu én later. Dat is de rode draad in de Begroting 2024 van het Waterschap Limburg, die het dagelijks bestuur van het waterschap op woensdag 4 oktober heeft aangeboden aan het algemeen bestuur. De begroting is een eerste uitwerking van het bestuursprogramma ‘Balanceren met lef’ en kent tal van voornemens en investeringen op het gebied van (water)veiligheid, waterbeschikbaarheid en schoon water. Doel is om volgende generaties zekerheid en veiligheid te bieden op het gebied van waterbeheer. Bij het opstellen van deze begroting kijkt het bestuur dan ook over de horizon van deze bestuursperiode heen om zo een fundament te leggen voor een toekomstgericht waterschap.

,,De laatste jaren kwam er al heel wat op ons af en ook de komende periode is dat niet anders,” constateert dagelijks-bestuurslid Marc Breugelmans (financiën). ,,Om alle ontwikkelingen en activiteiten op te kunnen pakken, gaan we de benodigde uitgaven, investeringen en inspanningen niet uit de weg. Daarbij maken we weloverwogen keuzes. Zo nemen we nu de verantwoordelijkheid om een robuuste organisatie neer te zetten die de uitdagingen van morgen efficiënt en effectief kan oppakken. De basis moet daarvoor op orde zijn. Het samengaan van Waterschap Limburg en haar zusterorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg tot één waterschap per 1 januari 2025 draagt daar aan bij. We zullen met zijn allen, zoals al eerder aangekondigd, de daarvoor benodigde bijdrages moeten leveren.”

Toenemende kosten

De gevolgen van de Oekraïnecrisis, de ontwikkelingen van de energieprijzen, de stijgende cao-lonen en de alsmaar toenemende grondstofkosten zijn ook bij het Waterschap Limburg merkbaar. ,,Dit alles heeft zijn weerslag op de tarieven van zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing. We pakken de handschoen op, zorgen dat de financiën op orde komen om de komende jaren de opgaven daadkrachtig en betrouwbaar uit te kunnen voeren,” aldus Marc Breugelmans.

In de tarieven voor 2024 is dit terug te zien. Zo zal het jaartarief voor een eenpersoonshuishouden per jaar met 31 euro (huurwoning) respectievelijke 42 euro (koopwoning met een WOZ-waarde van 270.000 euro) stijgen. Dat betekent een maximale tariefstijging van 4 euro per maand.

Voor een meerpersoonshuishouden betekent dit een stijging van het tarief van 74 euro (huurwoning) respectievelijk 84 euro (koopwoning met een WOZ-waarde van 270.000 euro). Een maandelijkse verhoging van maximaal 7 euro per maand.

Overstromingen

Hoogwaterbescherming van de Maasvallei, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en ecologie, zuiveren en waterketen en crisisbeheersing zijn de kerntaken van het Waterschap en daar wordt de komende tijd hard aan gewerkt. De begroting van het Waterschap Limburg sluit goed aan op de bevindingen van deltacommissaris Peter Glas in het onlangs gepresenteerde ‘Deltaprogramma 2023 Versnellen, verbinden, verbouwen’. Daarin adviseert Glas onder meer om meer werk te maken van gevolgbeperking van overstromingen en wateroverlast via ruimtelijke maatregelen en crisisbeheersing.
 
Waterschap Limburg ervaart dat de omgeving steeds meer vraagt en verlangt. Toch is niet alles van vandaag op morgen oplosbaar en het waterschap kan zeker niet alles alleen. Samenwerking met andere overheden, partners in de waterketen, bedrijven en particulieren is cruciaal voor een adequaat waterbeheer

Veiligheid

Dat veiligheid daarbij een van de grote sleutelwoorden is, spreekt na de waterproblemen van de afgelopen jaren, voor zich. Er komt een adequate waarschuwings- en crisisorganisatie die Limburgers kan voorbereiden op wat komen gaat en – als er ondanks alle maatregelen toch een probleem optreedt – is het Waterschap er om de handen uit de mouwen te steken en te helpen waar nodig.

Veiligheid en leefbaarheid gaat ook over schoon water terugbrengen in onze leefomgeving. Daarbij houdt het waterschap onverminderd vast aan de opgaven uit de Kaderrichtlijn Water die in 2027 gerealiseerd moeten zijn. Maar vanaf nu is er ook oog voor de uitdagingen voor de lange termijn. Zo houdt Waterschap Limburg bij projecten en investeringen ook al rekening met de opgaven uit de nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Toekomstbestendig

Alle ontwikkelingen en activiteiten die in de begroting een plek hebben gekregen, hebben tot doel om toekomstige generaties voldoende garanties te bieden op het gebied van (water)veiligheid en een leefbare woon- en verblijfsomgeving, de waterbeschikbaarheid en schoon water.

Het algemeen bestuur neemt een besluit over de begroting en stelt de tarieven definitief vast tijdens zijn vergadering van 29 november. Ook in de commissievergadering van 25 oktober staat de begroting op de agenda.


Download

Hieronder kunt u de begroting van 2024 downloaden.