Werkzaamheden in gebied ’t Ven ontlast mogelijk deel van toekomstige piekbuien


IMG_1144 (Breedbeeld)

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met uitersten. Temperaturen stijgen en gebieden drogen uit, maar ook extreme buien komen regelmatiger voor. Hierdoor ontstaat er soms wateroverlast in het kassengebied ’t Ven Noord in Venlo. Er zijn nu mogelijkheden voor het waterschap om die problemen te beperken.

Herstelwerkzaamheden

Waterschap Limburg is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het kassengebied bij ’t Ven. Het gebied is meerdere keren in aanraking gekomen met overlast van water. Ook de hoogwatercrisis in 2021 liet zijn sporen na. Door de herstelwerkzaamheden die hieruit zijn ontstaan, zijn de huidige werkzaamheden tijdelijk stil komen te liggen. Deze herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. We zijn daarom nu gestart met het onderhoud om wateroverlast in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken.

Werkzaamheden

In een periode van zes weken pakken we vier waterlopen aan. Bij de Koeveenbeek wordt een bestaande duiker vervangen door een duiker met een grotere diameter. Het profiel van de Koeveenbeek wordt opgeschoond en opnieuw afgegraven. Hierdoor kan het water beter verwerkt worden richting Duitsland. Ook de Rijnbeek en Middendijk Veenkanaal graven we af. Aanwezig slib in de watergang wordt verwijderd. Bij alle duikers van de Rijnbeek en Middendijk Veenkanaal brengen we nieuwe betonnen bodem- en taludbescherming aan. Het talud is het schuine deel van de beek. Dit voorkomt het inkalven van grond bij de duikers. Bij een inkalving kunnen er gedeeltes zand of aarde instorten in de watergang.

Een gedeelte van het Middendijk Veenkanaal en een deel van watergang Bultenven krijgt een kunststof beschoeiing. Dit voorkomt wederom inkalving van de taluds en zorgt voor stabiliteit. In zowel watergang Bultenven en Middendijk Veenkanaal verwijderen we het aanwezige slib, zodat er een betere doorstroom van water kan plaatsvinden.

Aan de Middenweg maken we een zandvangconstructie. Dit voorkomt dat er verstoppingen kunnen ontstaan, doordat zand zich in de bestaande overkluizing ophoopt (een buizenstelsel onder tuinen). In deze zandvangconstructie kan zand ‘bezinken’, wat we met een kraanwagen regelmatig kunnen verwijderen. De maatregelen zorgen ervoor dat de watergang beter in het profiel blijven, meer water kunnen afvoeren bij piekbuien en er minder uitspoeling van grond kan plaatsvinden.

Rainlevelr concept

De maatregelen kunnen niet alle problemen met wateroverlast oplossen. In het gebied is geen ruimte voor verdere toepassing van onderhoudsmaatregelen. Samen met de glastuinbouwsector heeft het waterschap in 2021 gesproken over het Rainlevelr concept, wat ook in veel andere delen van Nederland wordt gebruikt. Bij dit concept kijken tuinders en waterschappen samen naar oplossingen voor wateroverlast, bijvoorbeeld door ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Door de grote wateroverlast in 2021 heeft de verkenning en toepassing van Rainlevelr in ’t Ven nog niet plaats kunnen vinden. Zodra er mogelijkheden zijn wil Waterschap Limburg graag in gesprek met tuinders over dit concept.

Meer informatie

Actuele informatie over dit project is te vinden op de projectenpagina.