Zienswijze - Meedenken over een ontwerpbesluit


Wat is een zienswijze?

Waterschap Limburg vindt het belangrijk om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij het maken, realiseren en uitvoeren van plannen. Toch kan het zijn dat een bewoner het niet eens is met een ontwerpplan of beslissing en dit kenbaar wil maken. Dan heb je als bewoner het recht om op deze formele besluitvorming je mening te geven. Dat heet het indienen van een zienswijze.

Hoe weet ik wanneer ik een zienswijze kan indienen?

Het waterschap kondigt de procedure aan op de website, in de nieuwsbrief en via huis-aan-huisbladen. Wilt u zeker zijn dat u niets mist? Abonneer u dan zeker op de nieuwsbrief voor informatie op maat van uw gemeente. In de nieuwsbrief worden tevens inloopavonden aangekondigd. U kan u aanmelden via contact.

Kan ik op alle plannen reageren?

Niet iedereen kan altijd reageren op een procedure. We onderscheiden de procedures als volgt:

  • Projectbesluit: bijvoorbeeld een voorstel voor de verbetering van een dijk of watergang: iedereen kan hierop reageren
  • Aanvraag omgevingsvergunning: de regel is dat de korte voorbereidingsprocedure hierop van toepassing is. Bij de korte procedure kan geen zienswijze worden ingediend; wel staat tegen het besluit over een omgevingsvergunning bezwaar en beroep open. Bij de uitgebreide procedure legt het bevoegd gezag het ontwerpbesluit ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Klik hier voor meer informatie over de uitgebreide procedure.

Meer informatie over zowel de korte als de uitgebreide voorbereidingsprocedure vindt u hier.

Hoe loopt de procedure?

  1. Publicatie ontwerp vergunning of projectplan waterwet update via nieuwsbrief, website, huis-aan-huisblad of op www.overheid.nl.

  2. Bezwaar? Opstellen schriftelijke zienswijze (zie formulier rechts)

  3. Zienswijze naar Waterschap Limburg

  4. U krijgt een ontvangstbevestiging

  5. Zorgvuldige beoordeling zienswijze door Waterschap Limburg

  6. Bij nieuwe inzichten: mogelijke aanpassing plannen

  7. Inhoudelijke terugkoppeling via nota van antwoord

Video met meest gestelde vragen over zienswijzen


Schorsing besluit

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat van het bestreden besluit, bijvoorbeeld een verleende vergunning, geen gebruik mag worden gemaakt. Om een besluit te schorsen moet u een verzoek om voorlopige voorziening (een soort kort geding) indienen bij de rechtbank in Roermond.

Soms direct beroep

Voor sommige besluiten geldt dat geen bezwaarschrift kan worden ingediend. U moet dan direct beroep aantekenen. Als dit zo is, staat dit aangegeven in de bekendmaking van het besluit.

Externe link

Voor meer informatie over de gerechtelijke procedures en de kosten hiervan.

Formulier indienen zienswijze

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD