Indienen van een klacht over een aanbesteding


Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van het waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen.

De klacht bevat ten minste:

  • De omschrijving van de klacht en een beschrijving hoe de klacht volgens de klager zou kunnen worden verholpen;
  • De naam en het adres van de klager;
  • De dagtekening;
  • De aanduiding van de aanbesteding (naam en referentienummer);
  • De klager voegt alle relevante informatie toe die noodzakelijk is om de klacht goed te kunnen behandelen, en;
  • Een rechtsgeldige ondertekening.

Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de Klacht.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Klachtenmeldpunt

De klacht zal worden afgehandeld door de Dijkgraaf van Waterschap Limburg na inwinning van advies bij een externe deskundige.
Het waterschap volgt de procedure zoals aangegeven in de definitieve versie “Klachtenafhandeling bij aanbesteden”.

Indienen klacht

U kunt uw klacht indienen via de link naar het formulier rechts (Digi-ID benodigd). U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.


Formulier

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD