Dwangsom bij ingebrekestelling


Waterschap Limburg moet binnen een bepaalde tijd reageren op uw aanvraag of bezwaarschrift. Gebeurt dat niet op tijd, dan kunt u het waterschap daarop aanspreken en in gebreke stellen. Dit kan ertoe leiden dat het waterschap u een dwangsom moet betalen.

Wat is 'niet tijdig'?

Als een organisatie 'niet tijdig' beslist, overschrijdt deze de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn of een redelijke termijn zijn. Bij een wettelijke termijn staat in de wet vermeld binnen welke termijn een beslissing moet worden genomen. Als er geen wettelijke termijn is vastgesteld dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Dwangsom vragen

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag? Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Dit is een geldbedrag. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u het waterschap in gebreke stellen.

In gebreke stellen

U stelt het waterschap in gebreke middels een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken.

In uw brief met in gebreke stelling moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uw handtekening;
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat op heeft beslist;
  • dat u het waterschap in gebreke stelt;
  • uw bank-/gironummer.

Stuur uw brief naar:

Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040 CC Roermond

Procedure

U kunt het waterschap, pas vanaf de eerste dag nadat de beslissing genomen had moeten zijn, in gebreke stellen. Na ontvangst van uw brief heeft het waterschap twee weken om alsnog te beslissen. Als het waterschap ook dan te laat beslist, stelt het waterschap de dwangsom voor u vast en wordt er binnen zes weken betaald. Bent u het niet eens met de vaststelling, dan kunt u daar bezwaar tegen indienen.

In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u bericht en wordt daarin aangegeven wanneer de verlenging afloopt.